ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết chương trình fascal tính 1+2+3+4+...+n

Viết chương trình fascal tính: 

a. 1+2+3+4+...+n

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • program tinh_tong;

  uses crt;

  var i;n;S:real;

  begin

  clrscr;

  S:=0;i:=1;

  Write(`Nhap so nguyen n=');readln(n);

  While i<=n do begin S:=S+i;i:=i+1; end;

  Writeln(`tong cua n so tu nhien la',S,=');

  readln;

  end.

    bởi Nguyễn Quang Thắng 16/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • uses crt;

  Var

    i,n:integer;  a:real;

  begin

    clrscr

    Write('Nhap n:');

    Readln(n);

    a:=0;

    For i:=1 to n do

       a:=a+i

    Writeln('a=',a:3:1);

    Readln;

  End.

   

    bởi DD Hoàng 01/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Uses crt;

  Var

    i,n:integer;  a:real;

  begin

    clrscr;

    Write('Nhap n:'); Readln(n);

    a:=0;

    For i:=1 to n do

       a:=a+i;

    Writeln('a=',a:3:1);

    Readln;

   

  End.

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1