YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết chương trình fascal tính 1+2+3+4+...+n

Viết chương trình fascal tính: 

a. 1+2+3+4+...+n

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Program tinh_tong; 
  Uses crt; 
  Var s:longint; 
  n,i:integer; 
  Begin 
  clrscr; 
  write('nhap vào số n: ');readln(n); 
  for i:=1 to n do s:=s+i; 
  write('tong tren co ket qua la: 's); 
  readln; 
  End.

    bởi Thánh Bảo 19/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON