RANDOM
VIDEO

Viết chương trình cho phép nhập n số vào bàn phím và cho biết số nhỏ nhất trong các số vừa nhập ở vị trí thứ mấy?

1.Viết chương trình nhập vào 1 dãy gồm n phần tử và in tổng các số lẻ ra màn hình

2.Viết chương trình cho phép nhập n số vào bàn phím và cho biết số nhỏ nhất trong các số vừa nhập ở vị trí thứ mấy

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1

  Function TinhTong(A:Arr100; N:integer):integer;
  Var i,S: integer;
  Begin
  S:=0;
  For i:=1 to N do

  if n mod i=0 then

  begin
  S:=S+A[i];
  TinhTong:=S;

  end;

  writeln('Tong: ',TinhTong(A,N));

  readln;

  end.

  2

  Uses Crt;
  Var i,n,m:integer;
  a:array[1..100] of integer;
  Begin
  Clrscr;
  Write('Nhap n = ');
  Readln(n);
  For i:=1 to n do
  Begin
  Write('A[',i,'] = ');
  Readln(a[i]);
  End;
  m:=A[1];
  For i:=2 to n do If A[i]>m then m:=A[i];
  Writeln(m);
  Readln;
  End.

  mình không chắc nha bạn kiểm tra thử xem

    bởi Đào Nguyên Phú 30/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)