YOMEDIA

Viết chương trình nhập vào 3 số thực m n và h hãy viết chương trình Pascal tìm điểm lớn nhất trong 3 số đó và in kết quả ra màn hình?

bởi Sasu ka 02/11/2018

Câu 1: Viết chương trình nhập vào một sô nguyên dương y từ bàn phím. Hãy viết chương trình pascal số y có chia hết cho 5 hay không và in kết quả ra màn hình.

Câu 2: Viết chương trình nhập vào 3 số thực m,n,h. Hãy viết trương trình pascal tìm điểm lớn nhất trong 3 số đó và in kết quả ra màn hình.

Câu 3: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên x,y từ bàn phím. Em hãy viết chương trình pascal sắp xếp 2 biến trên theo giá trị tăng dần và in ra màn hình kết quả đã sắp xếp.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 2)

  Program solonnhat;

  uses crt;

  var m,n,h,max: real;

  Begin

  clrscr;

  writeln('nhap so m'); readln(m);

  writeln('nhap so n'); readln(n);

  writeln('nhap so h'); readln(h);

  max:=m;

  if m < n then max:=n;

  if max < h then max=h then write('so lon nhat',max);

  readln;

  End.

  bởi Hoàng Trang Thư 02/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>