YOMEDIA

Viết một bài văn về môi trường

BÀI LUẬN HAY TIẾNG ANH VỀ MÔI TRƯỜNG

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (4)

 
 
 • Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful and healthy life. An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals and other living things to grow and develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance in the nature’s balance affects the environment totally. It does not only ruin human lives but also affects on all living beings. We can save our environment with the little step taken by everyone on the earth. We should reduce the amount of waste, throwing wastes properly to its place only…and many other simple ways. It is very important to save environment for human existence. When we protect the environment, we are protecting ourselves and our future as well.

    bởi Eath Hour 13/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • An environment is everything which surrounds us naturally and affects our daily lives on the earth. Everything comes under an environment, the air which we breathe every moment, the water which we use for our daily routine, plants, animals and other living things, etc around us. An environment is called healthy environment when the natural cycle goes side by side without any disturbance. Any type of disturbance in the nature’s balance affects the environment totally which ruins the human lives.

  Now, in the era of advance living standard of the human being, our environment is getting affected to a great extent by the means of air pollution, noise pollution, deforestation, water pollution, soil pollution, acid rain and other dangerous disasters created by the human beings through technological advancement. Therefore, we all must take an oath together to protect our natural environment to keep it safe as usual forever.

    bởi Time To We Shine For Viet Nam 11/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Good morning to the Excellencies, my respected teachers and my dear friends.

  The topic of my speech is Environment. Environment is the surrounding in which we live. It is the source of life. Our whole life is dependent to the environment. It directs our life and determines our proper growth and development. Good or bad quality of social life depends on the quality of our natural environment. The need of human beings for food, water, shelter and other things depends on the environment around us. There is a balanced natural cycle exists between environment and lives of human beings, plants and animals. Human society is playing vital role in degenerating the natural environment which in turn negatively affects the lives on this planet. All the human actions in this modern world directly impact the whole ecosystem.

  All the actions have brought a big change in this planet which resulted in many environmental problems. Increasing demand of technologies and industries in the modern time impacts the nature. The increasing invention of new technologies has changed the interaction of people with environment which permits more population to grow. The modern technologies have immense power which has altered the whole environment in an unimagined way. The indiscriminate use of environment is the root of ecological crisis. Such continuous increase in the technologies and human behaviour are correspondingly very serious. Such amazing technologies have become the reason of economic growth in 20th century however it had dramatically affected the natural resources.

  Some of the environmental problems are rapid growth in world population, deteriorating natural resources, diminishing forests and wetlands, erosion of soil and coral reefs, depleting underground water, regular shortage of fresh drinking water, vanishing plants, salinization in Africa, Asia, Latin America and Middle East. Some other issues are loss of biodiversity, rapid extinction of some important animal species, collapse of fisheries, rising air and water pollution, rise in atmospheric temperature, thinning of ozone layer, spoiling rivers, seas and underground resources.

  Even though science and technology have radically altered the terms of adaptation to the nature, we still need to adapt to the environment. Human society is embedded in an environment. We must not forget that the human being is first and foremost an animal, sharing living space with other animal species in an environment on which they are mutually dependent. It is our responsibility to save our environment and earth and make the possibility of healthy and happy life here.

  Thank You!

  Bài dịch:

  Kính thưa các thầy cô và các bạn thân mến!

  Chủ đề của bài phát biểu của tôi là môi trường. Môi trường ở xung quanh nơi chúng ta đang sống. Đó là cội nguồn của sự sống. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào môi trường. Nó định hướng cuộc sống của chúng ta và xác định sự trưởng thành và phát triển đúng đắn của chúng ta. Chất lượng cuộc sống xã hội tốt hay xấu phụ thuộc vào chất lượng môi trường tự nhiên. Nhu cầu của con người đối với thực ăn, nước, nơi trú ẩn và những thứ khác phụ thuộc vào môi trường xung quanh chúng ta. Có một chu kỳ cân bằng tự nhiên tồn tại giữa môi trường và cuộc sống của con người, thực vật và động vật. Xã hội loài người đóng vai trò quan trọng trong việc làm suy thoái môi trường tự nhiên, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống trên hành tinh này. Tất cả các hành động của con người trong thế giới hiện đại này đều tác động trực tiếp đến toàn bộ hệ sinh thái.

  Tất cả các hành động đã mang lại một thay đổi lớn trong hành tinh này dẫn đến nhiều vấn đề về môi trường. Nhu cầu ngày càng tăng của công nghệ và công nghiệp trong thời hiện đại ảnh hưởng đến tự nhiên. Các phát minh mới về công nghệ ngày càng nhiều đã thay đổi sự tương tác của những người có môi trường cho phép dân số tăng trưởng nhiều hơn. Các công nghệ hiện đại có sức mạnh to lớn đã thay đổi toàn bộ môi trường theo một cách không tưởng. Việc ứng dụng bừa bãi vào môi trường là gốc rễ của cuộc khủng hoảng sinh thái. Sự gia tăng liên tục trong công nghệ và hành vi của con người rất nghiêm trọng. Những công nghệ tuyệt vời như vậy đã trở thành lý do của tăng trưởng kinh tế trong thế kỷ 20, tuy nhiên nó đã ảnh hưởng đáng kể đến tài nguyên thiên nhiên.

  Một số vấn đề môi trường đang gia tăng nhanh chóng trong dân số thế giới, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, cạn kiệt rừng và đất ngập mặn, xói mòn đất và các rặng san hô, cạn kiệt nước ngầm, thiếu nước uống sạch, sự biến mất của các loài thực vật, xâm nhập mặn ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh và Trung Đông. Một số vấn đề khác bao gồm mất đa dạng sinh học, sự tuyệt chủng nhanh chóng của một số loài động vật quan trọng, sự sụp đổ của ngành thủy sản, ô nhiễm không khí và nguồn nước, tăng nhiệt độ khí quyển, làm mỏng tầng ôzôn, tàn phá những dòng sông, biển cả và ác tài nguyên dưới lòng đất.

  Mặc dù khoa học và công nghệ đã thay đổi triệt để các điều kiện thích ứng với thiên nhiên, chúng ta vẫn cần phải thích nghi với môi trường. Xã hội loài người gắn liền với môi trường. Chúng ta không được phép quên rằng con người là loài động vật đầu tiên và tầng cao nhất của giới động vật, chia sẻ không gian sống với các loài động vật khác trong môi trường mà chúng phụ thuộc lẫn nhau. Đó là trách nhiệm của chúng ta để bảo vệ môi trường và trái đất; và tạo ra cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc ở đây.

  Cảm ơn bạn!

    bởi Đinh Trí Dũng 31/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Match a beginning in column A with the most suitable ending in column B to make a meaningful sentences or a conversation

  Column A

  1. I must get back to work,

  2. Hello. You must be Maryam.

  3. Andrew is flying to Sacramento

  4. Do you know that you can only live withough water for four day

  5. If we pollute the water,

  Column B

  a. That's right, I am.

  b. which is the capital of California

  c. we will have no fresh water to use

  d. otherwise I'll get the sack

  e. It depends on where you are and what you are doing, surely

  09/11/2018 |   1 Trả lời

 • dịch hộ tớ vs :

  1.relevant

  2.pie chart

  3.annual

  4.source

  5.novel

  6.poetry

  7.magazine

  8.president

  9 origami

  10 communication

  11 gerund

  12 especially

  13.discuss

  14 persuade

  15. completely

  ai có những trạng từ hay dùng trong bài viết + giới từ + công thức câu cho tớ vs nhé . tớ lp 8smiley

  thân!

  08/10/2018 |   5 Trả lời

 • 1.You should take the train instead of the bus

  -If..................................

  24/09/2018 |   8 Trả lời

 • 1. Soc Trang province/follow/new rural development programme/22 poor villages/since 2000.

  2. Local people/rice,vegetables/and/animals.

  3. Agricutural work/become/less dificult/thanks/machinery.

  4. Electricity/help/children/study bette/ and paveds roads/make/transpotation/easier.

  5. Public works/help/local people especially Khmer people/develop production/reduce poverty/create better lives.

  21/09/2018 |   5 Trả lời

 • 1. There/both/many good things / many potential dangers / social network.

  2. It / important for parents / teach /their children / how / use / social media wisely.

  3. Social network / be / start of bad things / like cyberbullying.

  4. Recent reports/ say/ many teenagers/ have/ online contact/ strangers/and/ it/ make/ them/feel scared or uncomfortable.

  5. Others/ receive / online advertising/ that/ be / inappropriate for their age.

  6. It/be/important/parents/ be /aware of/what/ children / doing online.

  7. Parents / make/ children/ understand that/they / respect / children's privacy.

  8. However/ parents/ want / make sure/ children be safe.

   Sắp xếp các câu thành bài văn ngắn với topic : Whether parnts help their children with social network"

  12/09/2018 |   1 Trả lời

 • Choose the option that needs correcting.

  1.Have you renteda flat already?
  A B C D

  2.i won't feed your dog again. he always tries biting me when i come near him.
  A B C D

  3.He decided puttingbroken glass on top of his wall to prevent boys from climbing over it.
  A B C D

  4.It is essential that this matter shuold be keep out of the newspaper.
  A B C D

  06/09/2018 |   2 Trả lời

 • I/delighted/that/you/pass/your exam/./

  -

  Would you mind/I/borrow/your dictionary

  -

  Lan/like/learn English/./

  -

  She/begin/learn/this language/2003/./

  -

  She/always/want/improve her English/./

  -

  06/09/2018 |   2 Trả lời

 • The nurse cobers the burn with ice.The ice helps ease the pain

  -In order to

  UNESCO recognized Ha Long Bay as a World Herritage site

  -Ha Long Bay

  ''There are flights from Nha Trang to HaNoi twice a week,''Ni said

  -Ni said

  ''Are you going to visit The Great Wall of China next summer''Mai asked me

  -Mai asked

  What about going to the beach now

  -Shall

  06/09/2018 |   1 Trả lời

 • viết lại câu sau , băt đầu bằng các từ cho sẵn

  1 Yesterday the temperature was nine degrees.Today it's only six degrees

  =>It's....................................................................................................

  2 The journey takes four hours by car and five hours by train

  =>It takes...........................................................................

  3 We were very busy at work today.We are not as busy as that every day

  =>We.......................................................................................................

  4 Jane cooks better than her sister

  =>Jane's sister.....................................

  5 Tom is the best football player in this team

  => Nobody in this team..................................

  06/09/2018 |   2 Trả lời

 • a.rub b.plumber c.bamboo d.suitable

  a.burned b.stopped c.asked d.promised

  a.stamps b.trains c.caves d.hotels

  a.sight b.tribe c.seaside d.magnificent

  a.jungle b.sunny c.bus d.surrounding

  06/09/2018 |   6 Trả lời

 

YOMEDIA