ADMICRO
UREKA

Choose the best answer: the plumber said that new pipes.............very expensive A. are b. were c. have been d. will be

1) choose the best answer :

1. the plumber said that new pipes.............very expensive

A. are b. were c. have been d. will be

2. john .............me that his birthplace was a wonderful village

a. said b. talked c. asked d. told

3. Mr . Dung said he ........................35 the following week

a. was b. is c. will be d. would be

4. Is he really ............................that you can't come there?

a. disappoint b. disappointed c. disappointing d. to disappoint

5. the food had a good smell

a. the food smells well b. the food smelt well c. the food smelt good d. the food smells good

6. we lelt very .....today

a. excited b. exciting c. excite d. excitement

7. air pollution is a big .......problem in many big cities today

a. environment b. environmental c. environmentalist d. environmentalism

8. he drove every ...............and had an accident

a. fast b. careful c. careless d. slow

9. she asked me if it would rain that night . she asked "......................."

a. would it rain that night b. will it rain tonight c. it would rain that night d. it will rain tonight

10. this hotel is .....................comfortable

a. wonder b. wonderful c. wondering d. wonderfully

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1. the plumber said that new pipes.............very expensive

  A. are b. were c. have been d. will be

  2. john .............to me that his birthplace was a wonderful village

  a. said b. talked c. asked d. told

  3. Mr . Dung said he ........................35 the following week

  a. was b. is c. will be d. would be

  4. Is he really ............................that you can't come there?

  a. disappoint b. disappointed c. disappointing d. to disappoint

  5. the food had a good smell

  a. the food smells well b. the food smelt well c. the food smelt good d. the food smells good

  6. we lelt very .....today

  a. excited b. exciting c. excite d. excitement

  7. air pollution is a big .......problem in many big cities today

  a. environment b. environmental c. environmentalist d. environmentalism

  8. he drove every ...............and had an accident

  a. fast b. careful c. careless d. slow

  9. she asked me if it would rain that night . she asked "......................."

  a. would it rain that night b. will it rain tonight c. it would rain that night d. it will rain tonight

  10. this hotel is .....................comfortable

  a. wonder b. wonderful c. wondering d. wonderfully

    bởi Nguyen Van Anh 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON