Ai làm ơn dịch hộ em đoạn này với ạ?

bởi Thiên Mai ngày 07/09/2017

I'm writing this because I wanted to address the rumors that have been circulating about the future of our division. As you know, last month we were informed by company management that the structure of the company website ? the primary task of our Electronic Resources division ? would be reviewed. Many of you also know the reason for this review: some top executives were complaining about what they perceived as a lack of efficiency in keeping the website current. As a result, there are rumors going around that the website may be outsourced to an external company, and all the employees of this division could be laid off.

Câu trả lời (2)

  • Tôi viết điều này vì tôi muốn giải quyết những tin đồn đã bị lan truyền về tương lai trong bộ phận của chúng tôi. Như bạn đã biết, tháng trước chúng tôi đã được quản lý công ty thông báo rằng cấu trúc của trang web công ty, nhiệm vụ chính của bộ phận Tài nguyên Điện tử của chúng tôi sẽ được xem xét. Nhiều người trong số các bạn cũng biết lý do của việc xem xét này: một số giám đốc điều hành hàng đầu đã phàn nàn về những gì họ nhận ra là thiếu hiệu quả trong việc duy trì trang web hiện tại. Kết quả là, có tin đồn xung quanh rằng trang web có thể được thuê ngoài với một công ty bên ngoài, và tất cả nhân viên của bộ phận này có thể bị sa thải.

    bởi Thanh Nguyên ngày 08/09/2017
    Like (0)
  • tôi viết bài này vì tôi muốn giải quyết những tin đồn đang lan truyền về tương lai của bộ phận của chúng tôi. Như bạn đã biết, tháng trước chúng tôi đã được thông báo bởi công ty quản lý rằng cấu trúc của trang web công ty? nhiệm vụ chính của bộ phận Tài nguyên Điện tử của chúng tôi? sẽ được xem xét. Nhiều người trong số các bạn cũng biết lý do của việc xem xét này: một số giám đốc điều hành hàng đầu đã phàn nàn về những gì họ cho là thiếu hiệu quả trong việc duy trì trang web hiện tại. Kết quả là, có tin đồn xung quanh rằng trang web có thể được thuê ngoài với một công ty bên ngoài, và tất cả nhân viên của bộ phận này có thể bị sa thải.

    bởi Minh Vuong ngày 15/12/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan