AMBIENT

Viết PTHH khi hòa tan Fe bằng dung dịch HCl?

bởi hành thư 13/05/2019

hòa tan hoàn toàn A gam Fe bằng 200g dung dịch HCl 10.95 %

a) viết phương trình

b)tính thể tích khí H2 thu được? (đktc)

c) tính A?

d)tính C% thu được?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Fe+ 2HCl-> FeCl\(_2\)+ H\(_2\)\(\uparrow\)

  1 2 1 1 (mol)

  0,6 (mol)

  b) m\(_{HCl}\)= \(\dfrac{C\%.mdd}{100\%}\)= \(\dfrac{10,95.200}{100}\)=21,9 (g)

  n\(_{HCl}\)= \(\dfrac{m}{M}\)=\(\dfrac{21,9}{36,5}\)= 0,6 mol

  n\(_{H_2}\)= 0,3 mol

  V\(_{H_2}\)= n.22,4 = 0,3.22,4 = 6,72 (l)

  c) n\(_{Fe}\)=0,3 mol

  m\(_{Fe}\)= n.M= 0,3.56= 16,8 g

  Vậy: A=16,8

  d) n\(_{FeCl_2}\)= 0,3 mol

  m\(_{FeCl_2}\)= n.M= 0,3. 127= 38,1(g)

  m\(_{dd}\)sau phản ứng= m\(_{Fe}\)+ m\(_{dd}HCl\)- m\(_{H_2}\)= 16,8+200- (0,3.2) = 216,2(g)

  C%\(_{FeCl_2}\)= \(\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\).100% = \(\dfrac{38,1}{216,2}\).100= 17,62% (xấp xỉ)

  bởi Đặng Thị Mỹ Lan 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>