YOMEDIA

Viết PTHH khi cho K2O tác dụng với P2O5?

bởi thu hằng 20/05/2019

Bài 1 : Cân bằng các phản ứng hóa học

1, Na2O + H2O \(\rightarrow\) NaOH

2, Na + H2O \(\rightarrow\) NaOH +H2

3, Ba + H2O \(\rightarrow\) Ba(OH)2 +H2

4, P2O5 + H2O \(\rightarrow\) H3PO4

5, N2O5 + H2O \(\rightarrow\) HNO3

6, Al2O3 + Na2O5\(\rightarrow\) Al(NO3)3

7, K2O + P2O5 \(\rightarrow\) KNO3

8, Al2O3 + HCl \(\rightarrow\) AlCl3 + H2O

9, K2O + P2O5 \(\rightarrow\) K3PO4

10, KOH + CO2 \(\rightarrow\) K2CO3 + H2O

11, Ba(OH)2 + P2O5 \(\rightarrow\) Ba3(PO4)2 + H2O

12 , CaCO3 + HCl \(\rightarrow\) CaCl2 + CO2 + H2O

13, KHCO3 + NaOH\(\rightarrow\) K2CO3 + Na2CO3 + H2O

14, NaHS + Ba(OH)2 \(\rightarrow\) BaS + Na2S + H2O

15, Fe(OH)2 +O2 + H2O \(\rightarrow\) Fe(OH)3

16, NO2 + O2+ H2O \(\rightarrow\) HNO3

17, Fe3O4 + H2SO4 \(\rightarrow\) Fe2(SO4)3 + FeSO4 + H2O

Giup với ạ @Azue ; @Võ Đông Anh Tuấn ; @Rainbow

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1. \(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

  \(2.2Na+2H_2O\rightarrow2NaOH+H_2\)

  \(3.Ba+2H_2O\rightarrow Ba\left(OH\right)_2+H_2\)

  \(4.P_2O_5+3H_2O\rightarrow2H_3PO_4\)

  \(5.N_2O_5+H_2O\rightarrow2HNO_3\)

  \(8.Al_2O_3+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2O\)

  \(9.3K_2O+P_2O_5\rightarrow2K_3PO_4\)

  \(10.2KOH+CO_2\rightarrow K_2CO_3+H_2O\)

  \(11.3Ba\left(OH\right)_2+P_2O_5\rightarrow Ba_3\left(PO_4\right)_2+3H_2O\)

  \(12.CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+H_2O+CO_2\)

  \(13.2KHCO_3+2NaOH\rightarrow K_2CO_3+Na_2CO_3+2H_2O\)

  \(14.2NaHS+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaS+Na_2S+2H_2O\)

  Câu 6,7,15,16,17 mk k pk làm có gì bn hỏi bn khác nha mà câu 6,7 đề sai hay j ak bn ơi!!!!

  bởi Nguyễn Hồng Hạnh 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA