Viết PTHH khi cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4?

bởi thu hảo 11/05/2019

Cho 2,8 g sắt (Fe) tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) tạo thành muối sắt (II) sunfat (FeSO4) và khí hiđro (H2)

a) viết phương trình hóa học .

b) tính khối lượng muối sắt () sunfat thu được .

Câu trả lời (1)

 • a)PTHH:

  \(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\)

  b)Số mol của Fe:

  \(n_{Fe}=\dfrac{2,8}{56}=0,05\left(mol\right)\)

  Theo PTHH ta có:

  Fe + H2SO4 \(\rightarrow\) FeSO4 + H2

  1mol 1mol 1mol 1mol

  0,05mol 0,05mol 0,05mol 0,05mol

  Khối lượng FeSO4 thu được:

  \(m_{\text{ FeSO_4 }}=0,05.152=7,6\left(g\right)\)

  bởi Phạm Tuấn 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Mai Vàng

  Nhôm tác dụng với axit sunfuric tạo thành nhôm sunfat và khí Hidro theo sơ đồ phản ứng

  Al + H2CO4 \(\rightarrow\) Al2(SO4)3

  Nếu có 8,1g nhôm tham gia phản ứng . hãy

  a, tính thể tích của Hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn

  b, tính khối lượng của axit sunfuric cần dùng

  c, tính khối lượng muối nhôm sunfat tạo thành theo 2 cách

 • Nguyễn Trà Giang

  Câu 1:

  a) Dẫn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 800ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M

  - Viết PTHH xảy ra

  - Tính số gam kết tủa tạo thành

  - Tính nồng độ mol của dd sau phản ứng. Cho rằng thể tích dd vẫn là 800ml

  b) Đem khử hoàn toàn 4g hồng hợp CuO và sắt oxit FexOy bằng khí CÓ ở nhiệt độ cao, sau đó thu được 2,88g chất rắn. Hoà tan chất rắn này với 400ml dd HCl (vừa đủ) thì có 896ml khí thoát ra ơn đktc.

  • Tính % về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp đầu
  • Tính nồng độ mol của dd axit đã dùng
  • Xác định công thức của oxit sắt đã dùng

  Câu 2:

  Cho 16,6g hỗn hợp gồm Al, Cu, Mg tác dụng với HCl dư thu được chất rắn A, dung dịch B và 11,2 lít khí C ở đktc. Cho dd B tác dụng với dd NaOH dư thu được kết tủa. Đem nung kết tủa tới khối lượng ko đổi cân được 8g. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  Câu 3:

  Khử hoàn toàn 5,43g một hỗn hợp gồm CuO và PbO bằng H2 thu được 0,9g H2O

  1. Tính thành phần % theo khối lượng các oxit trong hỗn hợp đầu
  2. Tính thành phần % theo khối lương các kim loại trong hỗn hợp chất rắn sau phản ứng

 • Mai Trang

  cho 28g hỗn hợp Na,Mg hòa tan hết trong 400g H2O được dung dịch X và 8,96 l khí (đktc)

  a, tính % m mỗi kim loại trong hỗn hợp

  b, Tính độ tan dung dịch X

  c, Đốt cháy hết hỗn hợp kim loại ban đầu trong không khí 1/5 là O2(đktc). Tính V không khí phản ứng

 • Mai Rừng

  1. đốt cháy A gam hỗn hợp gồm bột Fe và Mg trong đó khối lượng Mg=0,48g cần dùng hết 622 cm3 oxi ở đktc

  a/ tính A

  b/ tính thành phần phần trăm của mỗi oxit trong hỗn hợp thu đc

  2. đốt cháy hết 68g hỗn hợp khí H2 và CO cần dùng 89,6l oxi ở đktc. tính kl mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu(giải theo 2 cách)

 • sap sua

  Hòa tan 155g natri oxit vào 145g nước để tạo thành dd có tính kiềm

  - Viết PTHH xảy ra

  - Tính nồng đọ % dd thu được.

 • Nguyễn Trà Long

  B3: Khử hoàn toàn m(g) Fe2O3 ở nhiệt độ cao =CO .Lượng Fe thu đc sau p.ứ cho td hoàn toàn vs dd HCl . Sau p.ứ thu đc dd FeCl2 và H2 . Nếu dùng lượng H2 ở trên để khử 1 oxit KL hóa trị II thành KL thì lượng oxit bị khử cx=m(g)

  a/Viết PT

  b/Tìm CTHH oxit

 • Dell dell

  Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam kim loại M vào dung dịch HCl dư , phản ứng xảy ra theo sơ đồ:

  M + axit clohiđric ----> muối clorua + hiđro

  Thu lấy toàn bộ lượng khí H2 thoát ra. Dung dịch sau phản ứng nặng hơn dung dịch ban đầu 5,4 gam.

  a) Tính khối lượng H2 thu được

  b)Tính khối lượng HCl tham gia phản ứng.

 • bich thu

  Nhôm tác dụng với axit sunfuric tạo thành nhôm sunfat và khí Hidro theo sơ đồ phản ứng

  Al + H2CO4 Al2(SO4)3 + H2 \(\uparrow\)

  Nếu có 8,1g nhôm tham gia phản ứng . hãy

  a, tính thể tích của Hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn

  b, tính khối lượng của axit sunfuric cần dùng

  c, tính khối lượng muối nhôm sunfat tạo thành theo 2 cách

 • thùy trang

  đốt cháy 16g lưu huỳnh thu được khí SO2

  a) tính thể tích O2 cần dùng

  b) Tính khối lượng khí SO2 thu được

 • Tra xanh

  cho hỗn hợp Fe2O3 và CuO tác dụng với hidro ở nhiệt đọ cao hỏi nếu thu 26,4 gam hỗn hợp Cu và Fe trong đó khối lượng Cu gaapwsa1,2 lần khối lượng Fe thì:

  a, cần tất cả bao nhiêu lít hidro ở đktc

  b, khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?