Viết PTHH khi cho CO, CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2?

bởi Hoa Lan 14/05/2019

Cho hỗn hợp khí CO và CO2 đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 1g chất kết tủa trắng CaCO3. Nếu cho hỗn hợp đi qua CuO nóng dư thì thu được 0,64g Cu.

a Viết PTHH xảy ra.

b, Tính thể tích của hốn hợp khí ở đktc và thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp.

c, Bằng phương pháp hóa học nào có thể tách riêng mỗi khí ra khỏi hỗn hợp. Viết PTHH xảy ra.

Câu trả lời (1)

 • a.PTPƯ : CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O
  CO + CuO --> Cu + CO2
  b) Ta có PT

  CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O
  0,01 0,01
  CO + CuO --> Cu + CO2
  0,008 0,008
  nCaCO3 = 1/100 = 0,01 mol
  nCuO = 0,64/80 = 0,008 mol
  Số mol của hỗn hợp khí là :
  nhh = 0,01 + 0,008 = 0,018 mol
  Vhh = n.22,4 = 0,018.22,4 = 0,4032 (l)
  VCO2 = 0,01.22,4 = 0,224 (l)
  VCO = 0,4032 - 0,224 = 0,1792 (l)
  c.Cho CO và CO2 qua dung dich nước vôi
  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
  Khí còn lại là CO
  Để thu lại CO2 ta cho HCl dư vào dd có chứa chất kết tủa
  CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

  bởi Tran Thi Kim Quy 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thủy tiên

  Câu 1:

  Dùng khí Hidro (H2) để khử hoàn toàn 54,4g hỗn hợp Fe3O4 và CuO . Sau khi phản ứng kết thúc thu được 40g hỗn hợp 2 kim loại.

  a) Viết phương trình hóa học xãy ra ?

  b) Tính khối lượng mỗi kim loại thu được ?

  c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các oxit ban đầu ?

  Câu 2 :

  Dùng khí CO để khử hoàn toàn 32g hỗn hợp Fe2O3 và CuO. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 24g hỗn hợp 2 kim loại .

  a) Viết phương trình hóa học xãy ra ?

  b) Tính khối lượng mỗi kim loại thu được ?

  c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các oxit ban đầu?

  Câu 3 :

  Cho 6,5 gam kẽm phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch axit clohidric.

  a) Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc ?

  b) Tính nồng đọ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng ?

  c) Tính nồng độ mol của dung dịch axit HCL dã dùng ?

  Câu 4 :

  Cho 25 gam dung dịch NaOH 4% tác dụng vừa đủ với 51 gam dung dịch H2SO4 0,2M(có thể tích 52ml). Tính nồng độ % các chất trong dung dịch sau phản ứng?

  Giup mình trong hôm nay với ạ !!!

 • hi hi

  Khử 16g Fe2O3 bằng 4,48 lít H2 ở nhiệt độ cao

  a) Tính khối lg nước tạo thành

  b)Tính khối lượng các chất rắn sau phản ứng

 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Khử hoàn toàn 23,2g Fe3O4 bằng CO ở nhiệt độ cao theo sơ đồ phản ứng

  Fe3O4 +CO--->Fe +CO2

  a) Tính thể tích CO tối thiểu (đktc) để thực hiện quá trình trên

  b)Tính khối lg chất rắn tạo thành sau phản ứng

 • Lê Chí Thiện

  đốt cháy 16g cacbon thu được \(_{CO2}\)

  a, tính thể tích oxi đã phản ứng ở đktc

  b,nếu đốt 16g cacbon đó và thu được 27g co2 thì thể tích oxi cần dùng là bao nhiêu

  HELP ME

 • Nguyễn Hồng Tiến

  1. Hoà tan hoàn toàn 7,2g Mg bằg dung dịch HCl dư. Tính khối lượng MgCl2 tạo thành và thể tích khí H2 thoát ra ở đktc

 • thu phương

  Câu 1 :

  Cho 200 gam dung dịch NaOH 4% tác dụng vừa đủ với dung dịch axit H2SO4 0,2M.

  a) Tính thể tích dung dịch axit cần dùng ?

  b) Biết khối lượng của dung dịch axit trên là 510 gam. Tính nồng độ % của chất có trong dung dịch sau phản ứng?

  Câu 2:

  Cho 11,2 gam Fe vào 200ml dung dịch axit sunfuric nồng độ 3M. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dung dịch không đổi )?

  Câu 3 :

  Hòa tan 6 gam Magie oxit (MgO) vào 50ml dung dịch H2SO4 ( có d=1,2 g/ml ) vừa đủ.

  a) Tính khối lượng axit H2SO4 đã phản ứng ?

  b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 axit trên ?

  c) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng ?

  Câu 4 :

  Trung hòa 200ml dung dịch axit sunfuric 1M bằng dung dịch NaOH 20%.

  a) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng?

  b) Dùng dung dịch KOH 5,6 % để trung hòa dung dịch axit trên. Tính thể tích dung dịch KOH phải dùng biết dung dịch có d = 1,045 g/ml.

  Câu 5:

  Hòa tan 1,6 gam đồng (II) oxit trong 100 gam dung dịch axit HCL 3,65 %.

  Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được ?

  Giup mình với ạ !!!

 • Naru to

  cho phương trình kẽm +dd axit clohidric -> muối kẽmclorua và khí hidro

  a) nếu lấy 13g kẽm cho tác dụng với dd axit clohidric thì khối lượng muối kẽm clorua và thể tích H2(đktc)

 • Phan Thiện Hải

  có PTTH sau

  \(BaCO_3+HCl\rightarrow BaCl_2+CO_2+H_2O\)

  biết 1 mol khí ở điều kiện phòng có thể tích là 24l . thể tích khí CO2 thu được trong phòng khi làm thí nghiệm . nếu có 9,85g BaCO3 tác dụng hết HCl

 • Kim Ngan

  Cho 22,1g hỗn hợp X gồm Fe và Al tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch HCl 25,55%, thu được V lít khí hidro(đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  a) Viết PTHH phản ứng đã xảy ra

  b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại có trong X

  c) Tính giá trị của V

 • Bánh Mì

  Đốt cháy 1 dây sắt trog bình đựng oxi thu đc 4,64 g ôxit sắt từ

  A: viết PTHH

  B: tính khối lương của sắt cần dùng

  C: tính thể tích của khí oxi