Tính VH2 cần dùng để khử 2,4g Fe2O3?

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 21/05/2019

Dẫn khí hiđro lấy dư 2,4g sắt (III) oxit nung nóng

a) tính thể tích khí hiđro cần dùng ở đktc?

b) tính khối lượng sắt thu được?

c) cho toàn bộ sắt thu đc trên vào dung dịch có chứa 14,6g axit clohiđric. Hãy tính thể tích khí hiđro tạo thành đktc?

Giúp e vs

Câu trả lời (1)

 • nFe2O3 = 0,015 mol

  Fe2O3 + 3H2 ---to---> 2Fe + 3H2O

  0,015.......0,045..........0,03

  ⇒ VH2 = 0,045.22,4 = 1,008 (l)

  ⇒ mFe = 0,03.56 = 1,68 (g)

  nHCl = 0,4 mol

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  Đặt tỉ lệ ta có

  0,03 < \(\dfrac{0,4}{2}\)

  ⇒ HCl dư

  ⇒ VH2 = 0,03.22,4 = 0,672 (l)

  bởi Phước Ánh 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Thu Hang

  Hòa tan 20g bột hỗn hợp gòm Natri oxi và Sắt(III) oxit vào 187,6g H2O thì thu được dung dịch có nồng độ 8%. Tính % về khối lượng các oxit trong hỗn hợp đầu

 • Lê Bảo An

  Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách đốt nóng kali clorat theo sơ đồ sau: KClO3 -> KCl + O2

  a. Viết PTHH

  b. Nếu có 0,1 mol KClO3 phản ứng sẽ thu được bao nhiêu mol KCl?

  c. Muốn điều chế được 4,48l O2 (đktc) cần dùng bao nhiêu gam KClO3

  d. Nếu có 1,5 mol KClO3 phản ứng sẽ được bao nhiêu gam O2?

 • Nguyễn Trung Thành

  Một bình kín có dung tích 16,8l chứa đầy khí Oxi ở đktc.Người ta đốt 3g Cacbon trong bình,sau đó đưa thêm vào 16,8g Photpho đốt tiếp(tạo thành P2O5)

  a) tính smol khí O2 cần dùng để đốt cháy C

  b) tính Smol O2 còn lại trong bình sau khi đốt cháy C

  c) Hỏi lượng photpho có cháy hết không?Nếu còn dư thì tính khối lượng chất còn dư đó

  d) Tính khối lượng mỗi chất trong bình sau bình sau p.ứ đốt cháy photpho

 • Nguyễn Trọng Nhân

  Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí Hiđro tác dụng với 2,8 lít khí Oxi

 • Mai Hoa

  cho 13,8 gam Na tác dụng với 200 gam dung dịch H2SO4 9,8% (loãng)

  a) tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc b) Tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch thu được sau phản ứng
 • thúy ngọc

  1. Đốt cháy a gam photpho trong không khí thu được 2,84 g một chất rắn màu trắng là ddiphotphopentaoxxit.
  a) Ghi sơ đồ phản ứng và viết công thức khối lượng của phản ứng
  b) Nếu a = 1,24g, tính khối lượng oxi tham gia phản ứng
  c) Nếu a = 2,48 g, lượng oxi tham gia phản ứng là 3,2 g thì khối lượng chất rắn thu được có thay đổi không? Tăng hay giảm bao nhiêu lần?
  2. Khi cho hỗn hợp 2 kim loại A, B tác dụng hết với oxi, thu được 6,05 g hỗn hợp 2 oxit (Hợp chất của kim loại với oxi)
  a) Ghi sơ đồ phản ứng
  b) Tính khối lượng oxi càn dùng?
  3. Hòa tan hoàn toàn 5,6 g kim loại M vào dung dịch HCl dư, phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:
  M + axitclohidric ------> Muối clorua + Khí hidro
  Thu lấy toàn bộ lượng hidro thoát ra. Dung dịch sau phản ứng nặng hơn dung dịch ban đầu 5,4 g
  a) Tính số g khí hidro thu được
  b) Tính số g axit clohidric phản ứng?
  4. Đốt cháy hoàn toàn 1,5 kg than (thành phần chính là C) thì dùng hết 3,2 kg oxi và sinh ra 4,4 kg khí cacbonic
  a) Hãy lập PTHH của phản ứng
  b) Mẫu tha trên chứa bao nhiêu % C
  Nếu đốt cháy hết 3 kg than cùng loại thì lượng oxi, khí cacbonic sinh ra là bao nhiêu g?
  5. Nung 1 tấn đá vôi chứa 80% là CaCO\(_3\) thì được bao nhiêu tạ vôi? Biết lượng khí cacbonic sinh ra là 3,52 tạ. Lập PTHH của phản ứng?
  6. Đốt cháy hết 4,4 g hỗn hợp gồm C và S người a dùng hết 4,48 lít khí oxi (đkc). Tính khối lượng các chất khí sinh ra?
  Câu 7. Hoàn thành các PTHH:
  1, hidro + Oxi \(\rightarrow\) Nước
  2, Sắt + oxi \(\rightarrow\) oxit sắt từ (Fe\(_3\)O\(_4\))
  3, Kẽm + axit clohidric (HCl) \(\rightarrow\) Kẽm clorua + Hidro
  4, Nhôm + Oxi \(\rightarrow\) nhôm oxit
  5, Hidro + lưu huỳnh \(\rightarrow\) hidrosunphua
  6, Cacbon + Sắt (III) oxit \(\rightarrow\) Sắt + Khí cacbonic
  7, Hidro + Đồng (II) oxit \(\rightarrow\) Đông + Nước
  8, Metan (CH\(_4\)) + Khói oxi \(\rightarrow\) Khí cacbonic + nước
  9, Đồng (II) hidroxit + Axit sunphuric (H\(_2\)SO\(_4\)) \(\rightarrow\) Đồng sunphat + nước
  10, Đá vôi (canxicacbonat) \(\rightarrow\) Khí cacbonic + canxi oxit
  8. Cho các sơ đồ phản ứng sau:
  a) (A) + O2 \(\rightarrow\) Fe\(_2\)O\(_3\)
  b) S + (B) \(\rightarrow\) SO\(_2\)
  c) (C) + H\(_2\)sO\(_4\) \(\rightarrow\) ZnSO\(_4\) + H2
  d) (D) + KOH \(\rightarrow\) KCl + HOH (H\(_2\)O)
  e) HgO \(\rightarrow\) (E) + O\(_2\)
  Hơi dài chút xíu nha nhưng cố giúp giùm mình nha! Mình cảm ơn rất nhiều nhé!!!

 • Lê Trung Phuong

  Sắt tác dụng với axit clohiđric : Fe + 2HCl \(\rightarrow\) FeCl2 +H2

  Nếu có 2,8g sắt tham gia phản ứng , em hãy tìm :

  a, Thể tích khí hiđro thu được ở đktc .

  b, Khối lượng axit clohiđric cần dùng .

  Mong các bạn giúp mình vui

 • thanh duy

  Trộn 1,12 l khí CO với 3,36 l khí CO2(đktc) thu được hỗn hợp khí A.

  a, Tính khối lượng của hỗn hợp khí A.

  b, Tính tỉ khối của khí A so với khi hidro

  c,cần phải trộn khí CO và khí CO2 với tỉ lệ về thể tích là bao nhiêu để được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với khí hidro là 20,4

 • het roi

  Cho 16g sắt (III) oxit vào 200ml dung dịch HCl vừa đủ, thu được muối sắt (III) clorua FeCl3 vào nước

  a) Viết PTHH xảy ra

  b) Tính khối lượng axit phản ứng

  c) Tính CM của dung dịch muối sau phản ứng ( coi V dung dịch không đổi sau phản ứng)

 • thúy ngọc

  Bài 1: cho 8,1g Al tác dụng với dd cóc hứa 21,9g HCl

  a) Viết PTHH

  b) sau phản ứng, chất nào dư? dư bao nhiêu g?

  c) Tính KL AlCl3 tạo thành

  d) Lượng khí Hidro sinh ra ở trên có thể khử đc bao nhiêu g CuO

  Bài 2: cho 5,4g nhôm phản ứng với 600ml dd axit clohidric 1M

  a) viết PTHH

  b) tính V khí hidro thu đc ở đktc

  c) tính KL muối AlCl3 tạo thành sau phản ứng