AMBIENT

Tính V hỗn hợp HCl 2M và H2SO4 1M cần dùng để trung hóa hỗn hợp Y?

bởi thu trang 26/04/2019

Cho 53,4g hỗn hợp bột X gồm Fe và Cu . Đun nóng hỗn hợp X trong không khí 1 thời gian thu đc hỗn hợp rắn có khối lượng 72,6 g

a) Tính thể tích dd hỗn hợp 2 axit HCl 2M và H2SO4 1M cần dùng để hòa tan hỗn hợp Y

b) Sau khi hòa tan, đem cô cạn dd 1 cách cẩn thận. Tính khối lượng hỗn hợp muối tan thu đc

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • não em chỉ có từng này thôi chị Rainbow ạ

  a) Theo ĐLBTKL: mX + m\(O_2\) = mY

  => m\(O_2\)(p/ứ) = 72,6 - 53,4 = 19,2 (g)

  => n\(O_2\) = \(\dfrac{19,2}{32}=0,6\left(mol\right)\)

  => n\(O\left(O_2\right)\) = 2. \(n_{O_2}\) = 2.0,6 = 1.2 (mol)

  Theo ĐLBT số mol nguyên tử:

  => n\(O\left(Y\right)\) = n\(O\left(O_2\right)\) = 1,2 (mol)

  Ta có :

  h2 Y + axit(HCl, H2SO4) ----> Muối(KL: Fe, Cu. gốc: Cl, SO4) + H2O

  Ta có: nO(Y) = n\(O\left(H_2O\right)\) = 1,2 (mol) = n\(H_2O\)

  nH(axit) = n\(H\left(H_2O\right)\) = 2. n\(H_2O\) = 2. 1,2 = 2,4 (g)

  C\(M_{H\left(axit\right)}\) = C\(M_{H\left(HCl\right)}\) + C\(M_{H\left(H_2SO_4\right)}\) = 2 + 2.1 = 4M

  => V\(h^22axit\) = \(\dfrac{n_H}{C_{M\left(H\right)}}=\dfrac{2,4}{4}=0,6\left(l\right)\)

  b) nHCl = CM . \(V_{2axit}\) = 2.0,6 = 1,2 (mol)

  => n\(Cl\left(HCl\right)\) = nHCl = 1,2 (mol)

  => mCl(HCl) = 1,2.35,5 = 42,6 (g)

  n\(H_2SO_4\) = CM. V2axit = 1. 0,6 = 0,6 (mol)

  => n\(SO_4\left(H_2SO_4\right)\) = n\(H_2SO_4\) = 0,6 (mol)

  => m\(SO_4\left(H_2SO_4\right)\) = 0,6.96 = 57,6((g)

  => mmuối khan = mKL +m\(SO_4\) + mCl = 53,4 + 57,6 + 42,6 = 153,6 (g)

  bởi Hoàng Nhân 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>