Tính thể tích khí thu được khi hòa tan 1,98g kim loại vào H2SO4 4,45%?

bởi Nguyễn Hiền 25/05/2019

hòa tan 1,98 gam hỗn hợp kim loại A gồm Mg, và kim loại X =198,2 gam dung dịch H2SO4 4,45% vừ đủ . Sau phản ứng thu được V lít khí và dung dịch B .

a, Tính V.

b, xác định tên kim loại M biết NMg=3NX

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2SO_4}=0,09\left(mol\right)\)

  * Giả sử X không tác dụng H2SO4

  \(\Rightarrow n_{Mg}=n_{H_2SO_4}=0,09\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_X=-0,18\left(g\right)< 0\)

  Chứng tỏ kim loại X tác dụng được với H2SO4 giải phóng khí

  Bảo toàn H: \(n_{H_2}=n_{H_2SO_4}=0,09\left(mol\right)\)\(\Rightarrow V=2,016\left(l\right)\)

  Đặt \(n_X=a\left(mol\right)\rightarrow n_{Mg}=3a\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow24.3a+X.a=1,98\)\(\left(1\right)\)

  \(Mg\left(3a\right)+H_2SO_4\left(3a\right)\rightarrow MgSO_4+H_2\)

  \(2X\left(a\right)+nH_2SO_4\left(\dfrac{a.n}{2}\right)\rightarrow X_2\left(SO_4\right)_n+nH_2\)

  \(\Rightarrow\dfrac{a.n}{2}+3a=0,09\)\(\left(2\right)\)

  Từ (1), (2) \(\rightarrow\)\(\dfrac{1,98}{24.3+X}=\dfrac{0,09}{\dfrac{n}{2}+3}\)

  Sau đó suy ra quan hệ của X và n rồi suy ra X

  bởi Nguyễn Giang 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan