Tính thể tích H2 thu được khi cho 2,3g Na tác dụng với nước?

bởi hà trang 18/04/2019

X là 1 loại rượu etylic 92 % . cho 10 ml rượu X tác dụng với Natri thì thu được bap nhiêu lít khí h2 , biết d rượu = 0,8 g/mol l d nước = 1 g, mol

Giúp nha

Câu trả lời (1)

 • \(V_{C_2H_5OH}=\dfrac{92.10}{100}=9,2ml\)\(\rightarrow V_{H_2O}=10-9,2=0,8ml\)

  \(m_{C_2H_5OH}=9,2.0,8=7,36gam\)\(\rightarrow n_{C_2H_5OH}=\dfrac{7,36}{46}=0,16mol\)

  \(m_{H_2O}=0,8.1=0,8gam\)\(\rightarrow n_{H_2O}=\dfrac{0,8}{18}=\dfrac{2}{45}mol\)

  2C2H5OH+2Na\(\rightarrow\)2C2H5ONa+H2

  0,16\(\rightarrow\)......................................0,08

  2H2O+2Na\(\rightarrow\)2NaOH+H2

  \(\dfrac{2}{45}\rightarrow\).........................\(\dfrac{1}{45}\)

  \(n_{H_2}=0,08+\dfrac{1}{45}\approx0,102mol\)

  \(V_{H_2}=0,102.22,4=2,2848l\)

  bởi cao viet anh 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan