Tính số mol Fe2O3 có trong 8g Fe2O3?

bởi Tieu Dong 14/05/2019

Tính:

a. Số mol Fe\(_2\)O\(_3\) có trong 8gam Fe\(_2\)O\(_3\)

b. Khối lượng của 6,72 lít khí oxi (đktc)

c. Thể tích (đktc) của 9.10\(^{23}\) phân tử khí H\(_2\)

d. Số gam khí N\(_2\) để có số phân tử gấp 4 lần số phân tử có trong 3,2 gam khí oxi

e. Số phân tử Fe\(_2\)(SO\(_4\))\(_3\) có trong 20 gam Fe\(_2\)(SO\(_4\))\(_3\)

f. Thể tích (đktc) và khối lượng hỗn hợp X gồm 1,5 mol khí O2; 2,8 gam khí N\(_2\) và 1,2.10\(^{23}\) phân tử H\(_2\)

Mình cần gấp lắm mong mn giúp mình ạ! Cảm ơn mn!

Câu trả lời (1)

 • a)

  n Fe2O3=8/(56✖ 2+16❌ 3)=0.05mol

  b)nH2=6.72/22.4=0.3mol

  c) nH2=9.1023/6.1023=1.5mol

  VH2=1,5✖ 22.4=33.6l

  d)nO2=3,2/32=0,1mol

  ➡ nN2=0,4mol

  mN2=0,4✖ 28=11,2g

  e)nFe2(SO4)3=8/400=0,02mol

  f)nH2=(1,2✖ 10^23)/6✖ 10^23=0,2mol

  nN2=2,8/28=0,1mol

  VN2=0,1✖ 22,4=2,24l

  VO2=1,5✖ 22,4=33,6l

  VH2=0,1 ✖ 22,4=2,24l

  VX=2,24+2,24+33,6=38.08l

  mO2=1,5❌ 32=48g

  mN2=0,1✖ 28=2,8g

  mH2=0,1✖ 2=0,2g

  mX=2,8+0,2+48=51g

  bởi Cô Cô Long 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan