AMBIENT

Tính nồng độ KOH đã dùng khi tác dụng với 3,36 lít khí CO2?

bởi minh dương 20/05/2019

Dẫn 3,36 khí CO2 (dktc) qua 100ml dd KOH thì thu được dd (f) chứa 2 chất tan là KHCO2 và K2Co3 có tổng khối lượng là 16,9 g

a> tính khối lượng từng muối

b> Tính nồng độ mol của KOH đã dùng

Giúp dùm đi mấy bạn đang cần gấp ><

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : \(nCO2=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

  Gọi x ,y lần lượt là số mol của CO2 tham gia vào 2 PTHH tạo 2 chất tan trong DD F

  Ta có PTHH :

  \(\left(1\right)CO2+2KOH->K2CO3+H2O\)

  xmol..............2xmol.............xmol

  \(\left(2\right)CO2+KOH->KHCO3\)

  ymol...............ymol............ymol

  a )Ta có 2 PT : \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,15\left(a\right)\\138x+100y=16,9\left(b\right)\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,1\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}nK2CO3=0,05\left(mol\right)\\nKHCO3=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}mK2CO3=0,05.138=6,9\left(g\right)\\mKHCO3=16,9-6,9=10\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  b) Ta có : CM\(_{KOH}=\dfrac{0,05.2+0,1}{0,1}=2\left(M\right)\)

  Vậy.............

  bởi Trần Tuấn Đức 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>