Tính % các chất có trong 6,72 lít hỗn hợp H2 và O2 biết hỗn hợp nặng 3,6 gam?

bởi bala bala 02/05/2019

1 hỗn hợp gồm H2 và O2 chiếm 6,72 lít(đttc). Khối lượng là 3,6 g. Tính % các chất trong hỗn hợp theo thể tích và khối lượng.

Câu trả lời (1)

 • hihi CHÚC vui BẠN haha HỌC yeu TỐT!!ok

  Gọi x, y lần lượt là số mol của H2 và O2

  Theo đề bài, ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}V_{O2+H2}=6,72\left(l\right)\\m_{H2+O2}=3,6\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}22,4x+22,4y=6,72\\2x+32y=3,6\end{matrix}\right.\)

  Giải hệ \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left\{{}\begin{matrix}V_{H2}=22,4.0,2=4,48\left(g\right)\\V_{O2}=6,72-4,48=2,24\left(g\right)\end{matrix}\right.\\\left\{{}\begin{matrix}m_{H2}=2.0,2=0,4\left(g\right)\\m_{O2}=3,6-0,4=3,2\left(g\right)\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%V\left\{{}\begin{matrix}\%H_2=\dfrac{4,48}{6,72}.100\%=66,67\%\\\%O_2=\dfrac{2,24}{6,72}.100\%=33,33\%\end{matrix}\right.\\\%m\left\{{}\begin{matrix}\%H_2=\dfrac{0,4}{3,6}.100\%=11,11\%\\\%O_2=\dfrac{3,2}{3,6}.100\%=88,89\%\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

  Vậy.......

  bởi Thiên Thương 02/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan