AMBIENT

Tính C% HCl dùng để tác dụng với 14,6g Zn, ZnO?

bởi can chu 13/05/2019

Cho 14,6g hỗn hợp Zn, ZnO vào 400g dung dịch HCl được 2,24l khí ở đktc

a) Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu

b) Tính C% axit tham gia pư

c) Tính C% dung dịch sau pư

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(\text{a) }n_{H_2}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

  \(pthh:Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\left(1\right)\\ ZnO+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2O\left(2\right)\)

  Theo \(pthh\left(1\right):n_{Zn}=n_{H_2}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Zn}=n\cdot M=0,1\cdot65=6,5\left(g\right)\\ \Rightarrow m_{ZnO}=m_{h^2}-m_{Zn}=14,6-6,5=8,1\left(g\right)\)

  b) Theo \(pthh\left(1\right):n_{HCl\left(1\right)}=2n_{H_2}=2\cdot0,1=0,2\left(mol\right)\)

  \(n_{ZnO}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{8,1}{81}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo \(pthh\left(2\right):n_{HCl\left(2\right)}=2n_{ZnO}=2\cdot0,1=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow\Sigma n_{HCl}=0,2+0,2=0,4\left(mol\right)\\ \Rightarrow\Sigma m_{HCl}=n\cdot M=0,4\cdot36,5=14,6\left(g\right)\\ \Rightarrow C_{\%\left(HCl\right)}=\dfrac{m_{ct}}{m_{d^2}}\cdot100=\dfrac{14,6}{400}\cdot100=3,65\%\)

  c) Theo \(pthh\left(1\right):n_{ZnCl_2\left(1\right)}=n_{H_2}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo \(pthh\left(2\right):n_{ZnCl_2\left(2\right)}=n_{ZnO}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow\Sigma n_{ZnCl_2}=0,1+0,1=0,2\left(mol\right)\\ \Rightarrow m_{ZnCl_2}=n\cdot M=0,2\cdot136=27,2\left(g\right)\)

  Theo \(pthh\left(2\right):n_{H_2O}=n_{ZnO}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2O}=n\cdot M=0,1\cdot18=1,8\left(g\right)\\ \Rightarrow m_{h^2\left(Sau\text{ }pứ\right)}=1,8+27,2=29\left(g\right)\\ \Rightarrow C_{\%\left(ZnCl_2\right)}=\dfrac{m_{ct}}{m_{d^2}}=\dfrac{27,2}{29}\cdot100=93,79\%\)

  bởi Tăng Minh Phúc 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>