Để trung hòa 50g H2SO4 19,6% cần vừa đủ 25g NaOH đã dùng ?

bởi Nguyen Ngoc 21/05/2019

Để trung hòa 50g đ H2So4 19,6% cần vừa đủ 25g dd NaOH đã dùng ??

Câu trả lời (1)

 • H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

  \(m_{H_2SO_4}=50\times19,6\%=9,8\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=\dfrac{9,8}{98}=0,1\left(mol\right)\)

  a) Theo PT: \(n_{NaOH}=2n_{H_2SO_4}=2\times0,1=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{NaOH}=0,2\times40=8\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{ddNaOH}=\dfrac{8}{25}\times100\%=32\%\)

  b) Theo PT: \(n_{Na_2SO_4}=n_{H_2SO_4}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Na_2SO_4}=0,1\times142=14,2\left(g\right)\)

  \(\Sigma m_{dd}=50+25=75\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{ddNa_2SO_4}=\dfrac{14,2}{75}\times100\%=18,93\%\)

  bởi Nguyễn Công 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan