GDCD 8 Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác


Trong cuộc sống lao động và học tập ai cũng có tài sản riêng của mình. Tuy nhiên, trong thực tế lại có những hành vi xấu xâm phạm vào tài sản của công dân. Vì vậy, pháp luật đã có những qui định về quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Tóm tắt bài

1. Quyền sở hữu tài sản của công dân 

 •  Là quyền của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình.
  • Gồm:
   • Quyền chiếm hữu: Là quyền trực tiếp nắm giữa,quản lí tài sản.
   • Quyền sử dụng: Là quyền khai thác giá trị sử dụng tài sản.
   • Quyền định đoạt: Là quyền quyết định đối với tài sản.
 • Tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân:
  • Tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất.
  • Thu nhập hợp pháp.
  • Góp vốn kinh doanh
 • Cách thức để bảo vệ tài sản
  • Đăng kí quyền sở hữu
  • Qui định hình thức, biện pháp xử lý
  • Qui định trách nhiệm của công dân 

2. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác

 • Tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, không được xâm phạm tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể, nhà nước.
 • Khi vay nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn.
 • Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, nếu hỏng phải sửa chữa, bồi thường.
 • Nếu gây thiệt hại về tài sản sẽ bồi thường theo qui định

3. Trách nhiệm của nhà nước 

 • Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân.

Lời kết

Qu abfi học này các em cần năm được:

 • Nội dung của quyền sở hữu, biết những tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân.
 • Ý thức tôn trọng tài sản của mọi người và đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền sở hữu.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập GDCD 8 Bài 16 ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 16 có các câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học. 

Tham khảo: Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

Được đề xuất cho bạn