ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 44 Thực hành Tìm hiểu địa phương

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 3500 km2
  • B. 3536,76 km2
  • C. 3400,76 km2
  • D. 3500,76 km2
  • A. Phía Tây Nam
  • B. Phía Đông Nam
  • C. Phía Nam
  • D. Phía Tây
   
   
  • A. Thuận lợi phát triển giao thương nội vùng
  • B. Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong tiểu vùng sông Mê công
  • C. Có chiến lược quan trọng về kinh tế, văn hóa và quốc phòng... 
  • D. A, B, C đúng
  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1
  • A. 1-5
  • B. 5-10
  • C. 3-7
  • D. 6-11
 

 

YOMEDIA
1=>1