Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 36 Đặc điểm đất Việt Nam

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 • Câu 1:

  Đất feralit trên đá badan ởđâu

  • A. Tây Nguyên
  • B. Nam Bộ
  • C. Tây Bắc
  • D. Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Câu 2:

  Nhóm đất feralit chiếm bao nhiêu % diện tích đất tự nhiên nước ta:

  • A. 24%
  • B. 65%
  • C. 41%
  • D. 70%
 • Câu 3:

  Nhóm đất feralit được hình trực tiếp tại các miền:

  • A. Đồi núi thấp
  • B. ven biển
  • C. núi cao
  • D. đồng bằng
 • Câu 4:

  Nhóm đất mùn núi cao có đặc điểm: 

  • A. Hình thành dưới thàm rừng lá nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao
  • B. Chiếm 24% diện tích đất nước ta
  • C. Thường được trồng rừng và cây công nghiệp lâu năm
  • D. Đất đai màu mỡ, phì nhiêu
 • Câu 5:

  Nhóm đất bồi phù sa sông, biển chiếm bao nhiêu % diện tích đất tự nhiên nước ta: 

  • A. 22%
  • B. 24%
  • C. 26%
  • D. 28%
 • Câu 6:

  Đặc điêm nào sau đây không phải là đặc điểm của nhóm đất phù sa:

  • A. Độ phì phụ thuộc vào đặc tính phù sa của các sông và chế độ nước canh tác
  • B. Có nhiều loại và phân bố nhiều nơi
  • C. Đất chua, nhiều mùn, giữ nước kém, tơi xốp
  • D. Chiếm 24% diện tích đất tự nhiên nước ta
 • Câu 7:

  Nước ta có mấy nhóm đất chính: 

  • A. 2 nhóm
  • B. 3 nhóm
  • C. 4 nhóm
  • D. 5 nhóm
 • Câu 8:

  Nhóm đất chiếm tỉ lệ cao nhất ở nước ta là: 

  • A. Đất feralit đồi núi thấp
  • B. Đất mùn núi cao
  • C. Đất phù sa
  • D. Đất cát ven sông

Được đề xuất cho bạn