Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 35 Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Mùa mưa lưu vực sông Hồng từ tháng 5-10, lượng mưa trung bình là bao nhiêu 

  • A. 263mm
  • B. 270mm
  • C. 300mm
  • D. 200mm
 • Câu 2:

  Mùa lũ từ tháng 6-10, lưu lượng nước trung bình ở sông Hồng là: 

  • A. 5547 m3/s
  • B. 6547 m3/s
  • C. 6947 m3/s
  • D. 6500 m3/s
 • Câu 3:

  Mùa mưa lưu vực sông Gianh từ tháng 6 -11, lượng mưa trung bình

  • A. 300,7 mm
  • B. 209,7 mm
  • C. 300 mm
  • D. 309,7 mm
 • Câu 4:

  Mùa lũ từ tháng 8-11, lưu lượng trung bình ở Sông Gianh là: 

  • A. 128,9 m3/s
  • B. 108,9 m3/s
  • C. 100,9 m3/s
  • D. 138,9 m3/s
 • Câu 5:

  Ở lưu vực sông Gianh vào tháng nào có mưa nhưng chưa có lũ: 

  • A. Tháng 8
  • B. Tháng 10-11
  • C. Tháng 6
  • D. Tháng 6 và tháng 7

Được đề xuất cho bạn