ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 20 Khí hậu và cảnh quan trên trái đất

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A.
   Trung bình trên 20"C 
  • B. Trung bình trên 10"C
  • C.
   Trung bình trên 30"C 
  • D. Trung bình trên 25"C
  • A. Nhiệt độ và độ ẩm
  • B. Nhiệt độ và lượng mưa
  • C. Lượng mưa và độ ẩm 
  • D. Lượng mưa và số giờ nắng
   
   
  • A. Vĩ độ
  • B. Địa hình
  • C. Vị trí gần hay xa đại dương 
  • D. Tất cả các ý trên
  • A. Khí hậu ở mọi nơi trên Trái Đất là giống nhau.
  • B. Các nơi trên Trái Đất đều nhận được lượng nhiệt mặt trời giống nhau.
  • C. Các châu lục chiếm vị trí khác nhau trên bề mặt Trái Đất nên có các đới và các kiểu khí hậu khác nhau. 
  • D. Lượng mưa phân bố đều khắp trên Trái Đất.
  • A. Khí hậu ở mọi nơi trên Trái Đất là giống nhau.
  • B. Các nơi trên Trái Đất đều nhận được lượng nhiệt mặt trời giống nhau.
  • C. Các châu lục chiếm vị trí khác nhau trên bề mặt Trái Đất nên có các đới và các kiểu khí hậu khác nhau. 
  • D. Lượng mưa phân bố đều khắp trên Trái Đất.
  • A. Nhiệt độ trung bình năm cao, lượng mưa trung bình năm thấp.
  • B. Nhiệt độ trung bình năm thấp, lượng mưa trung bình năm cao.
  • C. Nhiệt độ trung bình năm và lượng mưa trung bình năm đều cao. 
  • D. Nhiệt độ trung bình năm và lượng mưa trung bình năm đều thấp.
  • A. Từng kiểu khí hậu sẽ có các đới cảnh quan tương ứng.
  • B. Cảnh quan thay đổi từ cực Nam lên cực Bắc, từ ven biển vào sâu trong lục địa, từ chân núi lên đỉnh núi.
  • C. Mỗi châu lục có các cảnh quan tương ứng. 
  • D. Mỗi đới khí hậu sẽ có chung một kiểu cảnh quan.
  • A. Các thành phần của cảnh quan tự nhiên có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau.
  • B. Một yếu tố thay đổi sẽ dẫn đến các kiếu tố khác cũng thay đổi theo.
  • C. Một yếu tố thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của cảnh quan. 
  • D. Tất cả ý trên đều đúng.
  • A. Nhiệt đới
  • B. Ôn đới
  • C. Hàn đới 
  • D. Cận nhiệt
  • A. Nhiệt đới
  • B. Ôn đới
  • C. Hàn đới 
  • D. Cận nhiệt
 

 

AMBIENT
1=>1