YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Viết các phương trình thực hiện chuyển hóa sau và cho biết mỗi phản ứng đó thuốc loại phản ứng hóa học nào?

  a, Fe2O3 → Fe → FeCl2.

  b, P → P2O5 → H3PO4

  Lời giải tham khảo:

  a, Fe2O3 + 3H2 → 2 Fe + 3H2O :  Phản ứng thế

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 : Phản ứng thế 

  b,  4P + 5O2 → 2P2O5 : Phản ứng hóa hợp

  P2O5 +3 H2O → 2H3PO4 : Phản ứng hóa hợp.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA