AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội (...) có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuât tiến bộ phù hợp”.

  Từ việc phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuât và quan hệ sản xuất, anh (chị) hãy làm rõ sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay.

  Lời giải tham khảo:

  Khái niệm: LLSX, QHSX

  Mối quan hệ biện chứng giữa LTSX và QHSX:

  • Vai trò quyết định của LLSX đối với QHSX
  • Sự tác động trờ lại của QHSX đối với LLSX

  Liên hệ vào Việt Nam:

  Sự phát triển LLSX của nước ta hiện nay được thực hiện thông quá quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong sự nghiệp đổi mới.

  QHSX của nước ta: Sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với các hình thức sở hữu phù hợp (sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân), các chế độ phân phối và các thành kinh tế được tổ chức tương ứng với các hình thức sở hữu nêu trên...

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>