• Câu hỏi:

  Trình tự đọc bản vẽ nhà nào đúng dưới đây ?

  • A. Khung tên → Kích thước → Hình biểu diễn → Đọc các bộ phận
  • B. Khung tên → Hình biểu diễn → Kích thước → Đọc các bộ phận
  • C. Đáp án A và B đều sai
  • D. Đáp án A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Khung tên → Hình biểu diễn → Kích thước → Đọc các bộ phận

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC