AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên cơ sở phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, anh (chị) hãy làm rõ cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay.

  Lời giải tham khảo:

  • Khái niệm: CSHT, KTTT
  • Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng:
  • Vai trò quyết định của CSHT đối với KTTT
   • CSHT nào sẽ hình thành KTTT tương ứng
   • Trong xâ hội giai cấp nào thống trị về kinh tế thì cũng thống trị cả về chính trị tư tưởng và mặt tinh thần của xã hội. Mọi mâu thuẫn trong xã hội suy đến cùng đều bắt nguồn từ mâu thuẫn kinh tế.
   • Khi CSHT thay đôi thi sớm muộn gì cũng dẫn tới sự thay đổi của KTTT.
  • Sự tác động trở lại cùa KTTT đối với CSHT
   • Tất cả các yếu tố của KTTT đều tác động đến CSHT, trong đó nhà nước là yếu tố có sự tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất.
   • KTTT tác động đến CSHT theo hai chiều hướng: thúc đẩy hoặc kìm hãm
  • Liên hệ vào Việt Nam:
   • CSHT của nước ta hiện nay: Sự tồn tại cùa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vói nhiều hình thức sở hữu cùng tồn lại (sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, sở hữu của yếu tố nước ngoài - trong đó sở hữu nhà nước là yếu tố giữ vai trò cơ bản, định hướng các hình thức sở hữu khác).
   • KTTT của nước ta: Việt Nam đang trong thòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng kim chỉ nam cho mọi hành động, đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò quản lý xã hội của Nhà nước XHCN nhằm thực hiện.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>