YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trên bảng cân đối kế toán tài sản đƣợc phân loại thành? 

  • A. Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. 
  • B.  Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. 
  • C. Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.
  • D. Các câu trên đều sai. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102285

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON