YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phân phối nhị thức là :

  • A. Phân phối nhị thức B(n,p) là phân phối xác suất của một biến ngẫu nhiên rời rạc nhận (n+1) giá trị, được hoàn toàn xác định bởi hai tham số n, số phép thử,và p, kỳ vọng của nó.
  • B. Phân phối nhị thức B(n,p) là phân phối xác suất của một biến ngẫu nhiên liên tục nhận (n+1) giá trị, được hoàn toàn xác định bởi hai tham số n, số phép thử,và p, kỳ vọng của nó.
  • C. Phân phối nhị thức B(n,p) là phân phối xác suất của một biến ngẫu nhiên rời rạc nhận n giá trị, được hoàn toàn xác định bởi hai tham số n, số phép thử, và p, kỳ vọng của nó.
  • D. Tất cả đều sai .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102711

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON