AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta dùng một áp kế để xác định độ cao. Kết quả cho thấy chân núi áp kế chỉ 75cmHg; ở đỉnh núi áp kế chỉ 71,5cmHg. Nếu trọng lượng riêng của không khí không đổi và có độ lớn là 12,5N trông lượng riêng của thủy ngân là 136 000N/m3 thì đỉnh núi cao nhiêu mét?

  • A. 321,1m
  • B. 525,7m
  • C. 380,8m
  • D. 335,6m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  * Áp suất ở độ cao h1 là 102 000N/m2

  * Áp suất ở độ cao h2 là 97 240N/m2

  * Độ chênh lệch áp suất ở hai độ cao:

  102 000 – 97 240 = 4 760N/m2

   Vậy   \({h_2}--{h_1} = \frac{{4760}}{{12,5}} = 380,8m\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>