YOMEDIA
ZUNIA12
 • Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order to make the sentence correct. 

  Câu hỏi:

  Neither his parents nor his teacher are satisfied with his result when he was at high school. 

  • A. Neither
  • B. nor
  • C. are
  • D. with

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  are-->is

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6470

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON