YOMEDIA
 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  Câu hỏi:

  He lifts weights as a sport. He's a .... .

  • A. gymnast
  • B. engineer
  • C. farmer
  • D. weight lifter

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA