AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy làm rõ thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

  Lời giải tham khảo:

  • Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là tư tưởng độc lập dân tộc và CNXH theo chủ nghĩa Mác - Lênin, TT HCM. Tiên tiến cả ND và hình thức.
  • Bản sắc dân tộc bao gồm những nội dung:
   • Bản sắc dân tộc bao gồm những GT VH truyền thống bền vững của cộng đồng các DT. Bản sắc dân tộc là tổng thể những phẩm chất, tính cách, sức sống bên trong của DT. Bản sắc dân tộc thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như cách tư duy, cách sống, cách sáng tạo..., nhưng sâu sắc nhất là trong hệ GT của DT....
   • Bản sắc dân tộc và tính tiên tiến phải được thấm đượm trong mọi hoạt động...
   • Xây dựng nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc DT, chúng ta chủ trương vừa bảo vệ vừa mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa VH của nhân loại...
   • Giữ gìn bản sắc DT phải đi liền với loại bỏ những cái lạc hậu, lỗi thời...
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>