• Câu hỏi:

  Chương trình sau cho kết quả là gì?

  Program vd;

  Var a, b,: real;  x,: integer ;

  Begin  readln(a, b);

                     If a>b then x:=a else x:=b;

                     Write(x);

  End.

  • A. Xuất ra màn hình số nhỏ nhất trong 2 số a, b đã nhập
  • B. Xuất ra màn hình số lớn nhất trong 2 số a, b đã nhập
  • C. Chương trình không thực hiện được do lỗi khai báo kiểu dữ liệu
  • D. Đảo giá trị của 2 biến a, b cho nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khai báo biến x sai cú pháp (thừa dấu phẩy (,) sau biến x).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC