AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 2 anken tác dụng với H2O xúc tác dung dịch H2SO4 thu được 2 ancol (rượu). 2 anken đó là:

  • A. 2-metylpropen và but-1-en.
  • B. eten và but-2-en. 
  • C. eten và but-1-en.
  • D. propen và but-2-en.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có thể xảy ra 2 trường hợp: 
  +) TH1: mỗi anken phản ứng tạo 1 ancol.
  +) TH2: có thể anken tạo 2 ancol nhưng trùng với ancol được tạo ra do anken còn lại và tổng các loại ancol vẫn là 2. 
  Xét 4 đáp án chỉ có eten (tạo C2H5OH) và But-2-en (Tạo CH3CH(OH)C2H5).
  ⇒ B thỏa mãn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>