AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bằng hiểu biết của mình về triết học, anh (chị) hày phân tích để làm rõ luận điểm sau: "Ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội". Anh (chị) hãy cho biết ở địa phương mình còn có những hủ tục nào? Đề xuất những giải pháp để xóa bỏ những hủ tục đó.

  Lời giải tham khảo:

  Phân tích luận điểm " Ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn lại xã hội

  • YTXH là cái do TTXH sinh ra nên bao giờ nó cũng biến đổi muộn hơn TTXH 
  • Do sức mạnh của thói quen, truyền thống, tập quán cũng như do tính lạc hậu bảo thủ của một số hình thái ý thức xã hội.
  • Ý thức xã hội luôn gắn với lợi ích của các tập đoàn người trong xã hội cho nên nó được các giai tầng sử dụng để bảo vệ lợi ích cùa mình.

  Nêu ra được một số hủ tục ở địa phương.

  Đề xuất các giai pháp (ít nhất sinh viên phải đề xuất được 3 giải pháp hợp lý).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA