AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Anh (chị) hãy phân tích quan điểm của Đảng ta về công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới.

  Lời giải tham khảo:

  • CNH gắn với HĐH và CNH, HĐH gắn với phát triến kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên môi trường.
  • CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế.
  • Phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.
  • Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của CNH, HĐH.
  • Phát triển nhanh và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tự nhiên.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>