AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Anh (chị) hãy cho biết phương thức lãnh đạo xã hội của Đảng ta hiện nay là gì? Anh (chị) cần làm gì để thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng ta hiện nay?

  Lời giải tham khảo:

  • Phương thức lãnh đạo của Đảng: Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương công tác; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức kiểm tra và bằng hành động gương mẫu của đảng viên...
  • Liên hệ: cần nâng cao lập trường tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Có ý thức chấp hành và thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lôi của Đảng; tăng cường cảnh giác và nhận diện âm mưu chống phá của các thế lực thù địch...
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA