Khảo sát chất lượng đầu năm Hóa 11 trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh có đáp án

17/07/2017 549.91 KB 296 lượt xem 9 tải về

Tải về

Hoc247 mời các bạn cùng tham khảo Đề Khảo sát chất lượng đầu năm - Hóa học lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên tỉnh Bắc Ninh có đáp án, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra đầu năm sắp tới.

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2015-2016 MÔN HÓA HỌC LỚP 11

Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề (50 câu trắc nghiệm)

 

Câu 1: Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH (đặc, nóng, dư).  Dung dịch  thu  được  có  các  chất thuộc dãy nào dưới đây?

A. KCl, KClO3, KOH, H2O.                                  B. KCl, KClO3.

C. KCl, KClO3, Cl2.                                             D. KCl, KClO, KOH, H2O.

Câu 2: Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là:

A. N, P, F, O.                 B. P, N, F, O                  C. N, P, O, F.                 D. P, N, O, F.

Câu 3: Oxi không phản ứng trực tiếp với :

A. Flo                             B. Lưu huỳnh                 C. Crom                         D. cacbon

Câu 4: Chỉ ra phát biểu sai về phân tử CO2 :

A. Trong phân tử có hai liên kết đôi.                    B. Liên kết giữa ngtử O và C là phân cực.

C. Phân tử CO2  không phân cực.                       D. Phân tử có cấu tạo góc.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ Đề Khảo sát chất lượng đầu năm - Hóa học lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên tỉnh Bắc Ninh có đáp án nhé!

Câu 9: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba  kim  loại Mg, Cu và Al ở dạng  bột  tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch H2SO4 1M vừa đủ để phản ứng hết với Y là

A. 57 ml.                        B. 55 ml.                        C. 75 ml.                        D. 90 ml.

Câu 11: Cấu hình e nguyên tử của 3 nguyên tố X, Y, Z lần lượt là: 1s22s22p63s1, 1s22s22p63s23p6 4s1, 1s22s22p63s23p1. Nếu sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại thì cách sắp xếp nào sau đây là đúng?

A. Z < X < Y                 B. Z < Y < X                  C. Y < Z < X                 D. X < Y < Z

Câu 17: Tìm mệnh đề  không đúng trong các mệnh đề sau:

A. Tất cả các nguyên tố có 1 đến 3 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại (trừ H, He, B)

B. các nguyên tố có 8 e lớp ngoài cùng là khí hiếm.

C. Các nguyên tố có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim

D. Tất cả các nguyên tố có 5 đến 7 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim  trừ Bi

Câu 18: Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm AgNO3 a mol/lít và Cu(NO3)2 2a mol/lít, thu được 45,2 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được 7,84 lít khí SO2 (ở điều kiện tiêu chuẩn, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,25.                          B. 0,15.                          C. 0,30.                          D. 0,20.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ Đề Khảo sát chất lượng đầu năm - Hóa học lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên tỉnh Bắc Ninh có đáp án nhé!

Câu 24: Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí CO2  (đktc). Khối lượng của Z là

A. 80,9 gam.                  B. 84,5 gam.                   C. 92,1 gam.                  D. 88,5 gam.

Câu 25: Cho phản ứng: KMnO4+H2O2+H2SO4→ MnSO4+ K2SO4+O2+ H2O.

Tổng các hệ số (là số nguyên tối giản nhất) của các chất trong phản ứng cho trên là:

A. 28.                             B. 22.                             C. 26.                             D. 30.

Câu 26: Tìm câu sai :

A. Tinh thể iot thuộc loại tinh thể phân tử.

B. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử.

C. Trong tinh thể phân tử, lực tương tác giữa các phân tử rất yếu.

D. Trong tinh thể phân tử, liên kết giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị.

Câu 27: Hằng số cân bằng của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?

A. Nồng độ các chất phản ứng.                            B. Áp suất.

C. Chất xúc tác.                                                    D. Nhiệt độ.

Câu 28: Khi cho Cu2S tác dụng với HNO3 thu được hỗn hợp sản phẩm gồm: Cu(NO3)2; H2SO4; NO và H2O. Số electron mà 1 mol Cu2S đã nhường là:

A. 2 electron.                 B. 6 electron.                  C. 10 electron.               D. 9 electron.

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung trong Đề Khảo sát chất lượng đầu năm - Hóa học lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên tỉnh Bắc Ninh có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HOC247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập hiệu quả và có sự khởi đầu tốt đẹp cho cả năm học sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

Tài liệu liên quan