ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học lớp 8 - THCS Phong Hòa

Tải về

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học lớp 8 của trường THCS Phong Hòa. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THCS PHONG HÒA

Họ và tên:................................................

Lớp:      8/

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I

MÔN: TIN HỌC LỚP 8

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)


I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4.0 ĐIỂM)

Câu 1. Máy tính có thể có thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ dưới đây ?

A. Ngôn ngữ tự nhiên,                                  B. Ngôn ngữ lập trình,

C. Ngôn ngữ máy,                                         D. Tất cả các ngôn ngữ trên.          

Câu 2. Để chạy chương trình ta dùng tổ hợp phím:

A. Alt + F9            B. Alt + F5                 C. Ctrl + F9                D. Ctrl + F5

Câu 3. Tên nào là tên hợp lệ trong Pascal?

A. begin;               B. tamgiac;                 C.  0abc;                   D. KT 45phut;

Câu 4. Để nhập dữ liệu ta dùng lệnh:

A. Clrscr;              B.   Readln(x);               C. X:= ‘dulieu’;        D.Write(‘Nhap du lieu’);

Câu 5. Trong pascal, khai báo nào sau đây là đúng ?

A. Var tbinh: real;    B. Var X: = 100;        C. Var Hoten: integer;            D. Var R=15;

Câu 6. Trong pascal, từ khoá nào sau đây viết sai ?

A. Pro_gram              B. Uses                       C. Begin                     D. End.

Câu 7. Chọn đáp án đúng?

A. 24 div 10 = 4               B. 58  div 20 = 2                              

C. 16 mod  5 = 3               D. 19 mod 6 = 3

Câu 8: Xâu kí tự “ lop7A” có tên kiểu dữ liệu là gì?

A. String                                 B. Integer                   C. Real                       D. Char

II/ BÀI TẬP TỰ LUẬN: ( 6.0 ĐIỂM).

Câu 9. Hãy viết các biểu thức toán học sau đây trong ngôn ngữ lập trình Pascal:

                                                a/ 2x2+1;                                b/ \({x+y \over x-y}\)

Câu 10. Viết chương trình đưa ra thông báo trên màn hình. Mỗi thông báo nằm trên một dòng.

                                    PHONG GIAO DUC VA DAO TAO PHONG ĐIỀN

                                    TRUONG THCS PHONG HOA

                                    TEN EM LA:……………………

Câu 11: Cho chương trình Pascal như sau. Kiểm tra lỗi và sửa lại cho đúng ,viết lại chương trình.

Program         kiemtra45;

Ues                crt’

Begin

        Writeln(‘em hay tim loi bai nay’).

        Writeln(“sua lai cho dung”) ,

        Writeln (viet lai chuong trinh dung);

        Readln.

End.

 

………………………………………...............

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………


-------------------------------Hết------------------------------------


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I/ Phần trắc nghiệm ( Mỗi câu đúng 0.5 điểm ):

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

C

B

D

A

A

A

D

 

II/ Bài tập ( 6.0 điểm):

Bài 1 (2.0 đ):

            a/ 2*x*x+1;      (1.0 đ)

            b/ (x+y)/(x-y);  (1.0 đ)

 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học lớp 8 - THCS Phong Hòa, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)