ADMICRO

Câu hỏi ôn thi môn Kinh tế Vĩ mô có đáp án

Tải về

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Câu hỏi ôn tập môn Kinh tế Vĩ mô có đáp án. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 
 
YOMEDIA

CÂU HỎI ÔN THI MÔN KINH TẾ VĨ MÔ CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1: Tổng sản phẩm quốc nội là gì ?,Tổng sản phẩm quốc dân là gì ?

 • Tổng sản phẩm quốc nội viết tắt là GDP (Gross Domestic Product) là giá trị của toàn bộ lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trên lãnh thổ một nền kinh tế tính trong một thời kỳ (thường là 1 năm)
 • Tổng sản phẩm quốc dân viết tắt là GNP (Gross Nationnal Product) là giá trị của toàn bộ lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước tạo ra được tính trong một thời kỳ (thường là một năm).

Câu 2:Hàng hóa và dịch vụ cuối cùng là gì?

             Hàng hóa và dịch vụ trung gian là gì ?

 • Hàng hóa và dịch vụ cuối cùng là những hàng hóa và dịch vụ mà người sử dụng cuối cùng mua bao gồm hàng tiêu dùng và dịch vụ mà các hộ gia đình mua,hàng xuất khẩu và các tư liệu lao động như máy móc, thiết bị mà các doanh nghiệp mua về.
 • Hàng hóa và dịch vụ trung gian là những hàng hóa và dịch vụ dùng làm đầu vào cho quá trình sản xuất ra hàng hóa khác và được sử dụng hết một lần trong quá trình đó bao gồm: nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, bán thành phẩm… Và các dịch vụ mua ngoài như vận tải, bưu điện, ngân hàng dùng vào sản xuất.

Câu 3: Mỗi liên hệ giữa GDP và GNP ?

GDP là giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng tạo ra trên lãnh thổ một nước, không kể quốc tịch nào. Nên trong GDP bao gồm:

 • Giá trị do công dân một nước tạo ra trên lãnh thổ gọi tắt là (A)
 • Giá trị do công dân nước khác tạo ra trên lãnh thổ gọi tắt là (B). Phần này còn gọi là thu nhập do nhập khẩu các yếu tố sản xuất từ nước ngoài.

Vậy GDP = A + B          (1)

GNP là giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước tạo ra không kể họ đang ở đâu, nên trong GNP cũng bao gồm:

 • Giá trị do công dân một nước tạo ra trên lãnh thổ (A)
 • Giá trị do công dân một nước tạo ra trên lãnh thổ nước khác, gọi tắt là (C). Phần này còn được gọi là thu nhập do xuất khẩu các yếu tố sản xuất ra nước ngoài.

Vậy GNP = A + C          (2)

Từ (1) và (2) ta có:

GNP = GDP + (C - B)

GNP = GDP + Thu nhập do xuất khẩu các yếu tố sản xuất – Thu nhập do nhập khẩu các yếu tố sản xuất.

Vậy: GNP = GDP + NIA

Với NIA (Net Income Abroad): Thu nhập ròng từ nước ngoài, là hiệu số của thu nhập do xuất khẩu yếu tố sản xuất và thu nhập do nhập khẩu yếu tố sản xuất.

Câu 4: Các phương pháp tính GDP theo giá thị trường ?

1.Phương pháp sản xuất

Tập hợp tổng giá trị gia tăng tạo ra trên lãnh thổ quốc gia trong một thời kỳ.

                                      GDP = Tổng (VAi)

Với V.Ai (V.A - Value Added) giá trị gia tăng của doanh nghiệp i.

V.Ai = giá trị sản xuất của doanh nghiệp i - chi phí trung gian của doanh nghiệp i.

Giá trị sản xuất của doanh nghiệp là giá trị của toàn bộ lượng hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất đuợc trong năm (ký hiệu là GO: Gross Outputs).

Chi phí trung gian: là chi phí cho hàng hoá và dịch vụ trung gian.

2.Phương pháp chi tiêu

Tập hợp tổng chi tiêu xã hội để mua hàng hóa và dịch vụ tạo ra trên lãnh thổ gồm:

 • Chi tiêu trong nước để mua hàng nội địa: C + I + G – M
 • Chi tiêu nước ngoài để mua hàng nội địa: X

Þ Vậy: GDP = C + I + G + X - M

3.Phương pháp thu nhập

Tập hợp tổng thu nhập phát sinh trên lãnh thổ bao gồm: tiền lương, tiền lãi, tiền thuê và lợi nhuận. Tuy nhiên, đây chỉ là GDP theo chi phí cho yếu tố sản xuất, nó sẽ không đồng nhất với 2 cách tính trên. Vì vậy, cần điều chỉnh bằng cách cộng thêm vào GDP theo chi phí yếu tố sản xuất các khoản:

 • Thuế gián thu (Ti)
 • Khấu hao (De – Depreciation) là giá trị tài sản cố định đã hao mòn trong sử dụng…

Þ Vậy: GDP = w + i + r + Pr + Ti + De

Trong đó, bốn dòng thu nhập w, r, i, Pr đều chứa cả thuế trực thu. Phần lợi nhuận Pr bao gồm: lợi nhuận nộp ngân sách (dưới hình thức thuế thu nhập doanh nghiệp), lợi nhuận không chia (để lập quỹ cho doanh nghiệp như quỹ tái đầu tư, quỹ phúc lợi, khen thưởng...) cuối cùng là phần lợi nhuận chia cho chủ doanh nghiệp và cổ đông.

Câu 5: Giả sử có các hàm:

C = 200 + 0,8 Yd                     I = 100 + 0,2Y                      G = 260

T = 50 + 0,1 Y                          X = 500                                 M = 30 + 0,23 Y

 • Hãy cho biết  ý nghĩa của  các số hạng 0,8; 0,2; 0,1; 0,23 trong các hàm C, I, T và M ở trên.
 • Xác định AD và giải thích các nhân tố AD0 và ADm .
 • Hãy tính sản lượng cân bằng quốc gia theo phương pháp đại số và phương pháp đồ thị.
 • Nếu đầu tư tăng 50, tiêu dùng của hộ gia đình tăng 220,  chính  phủ tăng  chi tiêu 40 thì sản lượng cân bằng mới là bao nhiêu?

TL: Sinh viên tự làm theo hưỡng dẫn : 

 • 0,8 trong hàm C: Cuối trang 48 và đầu trang 49, hàm C.

0,2 trong hàm I: Trang 53, hàm đầu tư I theo biến số sản lượng. 0,1 trong hàm T: Trang 56, hàm thuế ròng T theo Y.

0,23 trong hàm M: Trang 59, hàm nhập khẩu M theo Y.

 • Xem giáo trình chính, chương 3, trang 59 và trang 60.
 • Xem giáo trình chính, chương 3:
 1. Tính YE theo phương pháp đại số: trang 61 và ví dụ ở cuối trang 62,đầu trang 63.
 • Tính YE theo phương pháp đồ thị: đồ thị trang 63.
 • Xem giáo trình chính, chương 3, trang 65 đến trang 68.

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Câu hỏi ôn tập môn Kinh tế Vĩ mô có đáp án, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

Tư liệu nổi bật tuần

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)