ON
YOMEDIA

Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử 8 năm 2020 Trường THCS Đông Thọ

Tải về
VIDEO

Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp đến. Hoc247 đã tổng hợp Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử 8 năm 2020 Trường THCS Đông Thọ sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc với đề thi. Đồng thời, kèm với mỗi đề thi đều có đáp án và gợi ý giải giúp các em vừa luyện tập vừa đối chiếu kết quả.

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THCS ĐÔNG THỌ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN LỊCH SỬ 8

NĂM HỌC 2020-2021

 

ĐỀ 1:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Ở bậc Tiểu học trong nền giáo dục Việt Nam thời thuộc Pháp, học sinh học chữ gì?

   A. Chữ Hán, chữ Pháp.

   B. Chữ Hán, chữ Quốc ngữ, chữ Pháp là môn bắt buộc.

   C. Chữ Quốc ngữ và chữ Pháp.

   D. Chữ Hán, chữ Quốc ngữ, chữ Pháp là môn tự nguyện.

Câu 2: Chính sách nào dưới đây thuộc về chính trị mà Pháp đã áp dụng ở Việt Nam ngay từ khi tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

   A. Chính sách “đồng hoá” dân tộc Việt Nam.

   B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”.

   C. Chính sách “Chia để trị”.

   D. Chính sách “khủng bố trắng” đối với dân tộc Việt Nam.

Câu 3: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất trong lĩnh vực nông nghiệp thực dân Pháp đã áp dụng chính sách gì?

   A. Cướp đoạt ruộng đất.                                             B. Nhổ lúa trồng đay.

   C. Cấp ruộng đất cho dân cày.                                    D. Cấp nông cụ cho nông dân.

Câu 4: Chính sách nào dưới đây là Chính sách tàn bạo nhất mà thực dân Pháp áp dụng trên lĩnh vực nông nghiệp trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam?

   A. Thu mua lương thực với giá rẻ mạt đối với nông dân.

   B. Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất của nông dân Việt Nam.

   C. Tăng các loại thuế đối với sản xuất nông nghiệp.

   D. Lập các đồn điền để trồng các loại cây công nghiệp.

Câu 5: Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc chia ra mấy bậc. Đó là những bậc nào?

   A. Ba bậc: Ấu học, Tiểu học và Trung học.

   B. Ba bậc: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

   C. Hai bậc: Ấu học và Tiểu học.

   D. Hai bậc: Tiểu học và Trung học.

Câu 6: Ở bậc trung học trong nền giáo dục Việt Nam thời thuộc Pháp, học sinh học chữ gì?

   A. Chữ Hán, chữ Quốc ngữ, chữ Pháp là môn bắt buộc.

   B. Chữ Quốc ngữ và chữ Pháp.

   C. Chữ Hán, chữ Pháp.

   D. Chữ Hán, chữ Quốc ngữ, chữ Pháp là môn tự nguyện.

Câu 7: Khi tiếp nhận con đường cứu nước mới - dân chủ tư sản, các sĩ phu yêu nước Việt Nam chủ trương theo hai hướng đó là:

   A. Bạo động và cải cách.                                            B. Đánh Pháp và hoà Pháp.

   C. Theo phương Tây và theo Nhật.                           D. Dựa vào Nhật và dựa vào Pháp.

Câu 8: Trong những năm trở lại Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã nhanh chóng trở thành nhân vật lãnh đạo của tổ chức nào?

   A. Hội Việt kiều yêu nước tại Véc-xai.

   B. Hội người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri.

   C. Phong trào đấu tranh của công nhân Pháp.

   D. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.

Câu 9: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ,nguyên nhân khiến Pháp mở trường học ở Việt Nam là:

   A. Pháp muốn phát triển nền giáo dục Việt Nam.

   B. Do nhu cầu học tập của nhân dân ngày một cao.

   C. Do nhu cầu học tập của con em quan chức và để đào tạo người bản xứ phục vụ cho Pháp.

   D. Pháp muốn “ Khai hóa văn minh” cho người Việt Nam.

Câu 10: Sau nhiều năm bôn ba ở các nước châu Phi, châu Mĩ, châu Âu, Nguyễn Tất Thành trở lại nước Pháp vào thời gian nào?

   A. Tháng 11 năm 1917.                                              B. Tháng 2 năm 1918.

   C. Tháng 12 năm 1917.                                              D. Tháng 6 năm 1919.

Câu 11: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?

   A. Ngày 10 tháng 5 năm 1911.                                  B. Ngày 19 tháng 5 năm 1911.

   C. Ngày 6 tháng 5 năm 1911.                                    D. Ngày 5 tháng 6 năm 1911.

Câu 12: Chính sách khai thác bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho nền kinh tế Việt Nam như thế nào?

   A. Nông nghiệp phát triển mạnh, công nghiệp giẫm chân tại chỗ.

   B. Nông nghiệp giẫm chân tại chỗ, công nghiệp phát triển mạnh.

   C. Kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc

   D. Nền kinh tế phát triển mạnh .

Câu 13: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tiến hành vào thời gian nào?

   A. Từ năm 1897 đến năm 1915.                                 B. Từ năm 1897 đến năm 1912.

   C. Từ năm 1897 đến năm 1913.                                 D. Từ năm 1897 đến năm 1914.

Câu 14: Trong thời gian trở lại Pháp, Nguyễn Ái Quốc hăng hái hoạt động trong các phong trào nào?

   A. Phong trào yêu nước của Việt kiều và phong trào đấu tranh của công nhân Pháp.

   B. Phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa.

   C. Phong trào yêu nước của Việt kiều ở Pháp.

   D. Phong trào đấu tranh của công nhân Pháp.

Câu 15: Trong quá trình khai thác trên lĩnh vực công nghiệp ở Việt Nam, thực dân Pháp chú trọng khai thác ngành nào?

   A. Ngành công nghiệp nhẹ.                                        B. Ngành công nghiệp nặng.

   C. Ngành khai thác mỏ.                                              D. Ngành luyện kim và cơ khí.

----(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

ĐỀ 2:

PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Câu 1: Trong phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu đã đề ra chủ trương gì để cứu nước, cứu dân?

   A. Chủ trương dùng cải cách kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân.

   B. Chủ trương phê phán chế độ thuộc địa, vua quan, hô hào cải cách xã hội.

   C. Chủ trương dùng bạo động vũ trang đánh đuổi Pháp.

   D. Chủ trương thoả hiệp với Pháp để Pháp trao trả độc lập.

Câu 2: Trong những năm trở lại Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã nhanh chóng trở thành nhân vật lãnh đạo của tổ chức nào?

   A. Phong trào đấu tranh của công nhân Pháp.

   B. Hội người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri.

   C. Hội Việt kiều yêu nước tại Véc-xai.

   D. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.

Câu 3: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ,nguyên nhân khiến Pháp mở trường học ở Việt Nam là:

   A. Do nhu cầu học tập của nhân dân ngày một cao.

   B. Do nhu cầu học tập của con em quan chức và để đào tạo người bản xứ phục vụ cho Pháp.

   C. Pháp muốn phát triển nền giáo dục Việt Nam.

   D. Pháp muốn “ Khai hóa văn minh” cho người Việt Nam.

Câu 4: Âm mưu thâm độc nhất của Pháp trong việc thành lập Liên bang Đông Dương là gì?

   A. Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp, xoá tên Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia trên bản đồ thế giới.

   B. Chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thống nhất giả tạo.

   C. Từng bước xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính.

   D. Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp làm giàu cho tư bản Pháp.

Câu 5: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?

   A. Ngày 5 tháng 6 năm 1911.                                    B. Ngày 10 tháng 5 năm 1911.

   C. Ngày 6 tháng 5 năm 1911.                                    D. Ngày 19 tháng 5 năm 1911.

Câu 6: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tiến hành vào thời gian nào?

   A. Từ năm 1897 đến năm 1913.                                 B. Từ năm 1897 đến năm 1915.

   C. Từ năm 1897 đến năm 1914.                                 D. Từ năm 1897 đến năm 1912.

Câu 7: Khi tiếp nhận con đường cứu nước mới - dân chủ tư sản, các sĩ phu yêu nước Việt Nam chủ trương theo hai hướng đó là:

   A. Bạo động và cải cách.                                            B. Theo phương Tây và theo Nhật.

   C. Đánh Pháp và hoà Pháp.                                       D. Dựa vào Nhật và dựa vào Pháp.

Câu 8: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất trong lĩnh vực nông nghiệp thực dân Pháp đã áp dụng chính sách gì?

   A. Cướp đoạt ruộng đất.                                             B. Nhổ lúa trồng đay.

   C. Cấp ruộng đất cho dân cày.                                   D. Cấp nông cụ cho nông dân.

Câu 9: Tháng 7 - 1911 Nguyễn Ái Quốc đến địa danh nào của nước Pháp?

   A. Thành phố Véc-xai.                                                B. Thành phố Phông-ten-nơ-bơ-lô.

   C. Thủ đô Pa-ri.                                                          D. Cảng Mác-xây.

Câu 10: Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc chia ra mấy bậc. Đó là những bậc nào?

   A. Hai bậc: Ấu học và Tiểu học.

   B. Ba bậc: Ấu học, Tiểu học và Trung học.

   C. Hai bậc: Tiểu học và Trung học.

   D. Ba bậc: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Câu 11: Ở bậc trung học trong nền giáo dục Việt Nam thời thuộc Pháp, học sinh học chữ gì?

   A. Chữ Hán, chữ Quốc ngữ, chữ Pháp là môn tự nguyện.

   B. Chữ Hán, chữ Pháp.

   C. Chữ Hán, chữ Quốc ngữ, chữ Pháp là môn bắt buộc.

   D. Chữ Quốc ngữ và chữ Pháp.

Câu 12: Ở bậc Tiểu học trong nền giáo dục Việt Nam thời thuộc Pháp, học sinh học chữ gì?

   A. Chữ Hán, chữ Quốc ngữ, chữ Pháp là môn bắt buộc.

   B. Chữ Hán, chữ Quốc ngữ, chữ Pháp là môn tự nguyện.

   C. Chữ Hán, chữ Pháp.

   D. Chữ Quốc ngữ và chữ Pháp.

Câu 13: Sau nhiều năm bôn ba ở các nước châu Phi, châu Mĩ, châu Âu, Nguyễn Tất Thành trở lại nước Pháp vào thời gian nào?

   A. Tháng 11 năm 1917.                                              B. Tháng 6 năm 1919.

   C. Tháng 2 năm 1918.                                                D. Tháng 12 năm 1917.

Câu 14: Chính sách khai thác bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho nền kinh tế Việt Nam như thế nào?

   A. Nông nghiệp giẫm chân tại chỗ, công nghiệp phát triển mạnh.

   B. Nông nghiệp phát triển mạnh, công nghiệp giẫm chân tại chỗ.

   C. Nền kinh tế phát triển mạnh .

   D. Kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc

Câu 15: Chính sách nào dưới đây là Chính sách tàn bạo nhất mà thực dân Pháp áp dụng trên lĩnh vực nông nghiệp trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam?

   A. Thu mua lương thực với giá rẻ mạt đối với nông dân.

   B. Lập các đồn điền để trồng các loại cây công nghiệp.

   C. Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất của nông dân Việt Nam.

   D. Tăng các loại thuế đối với sản xuất nông nghiệp.

----(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

ĐỀ 3:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Câu 1: Nguyễn Ái Quốc sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế nào?

   A. Gia đình trí thức yêu nước.

   B. Gia đình nông dân nghèo yêu nước.

   C. Gia đình công nhân nghèo yêu nước.

   D. Gia đình địa chủ nhỏ yêu nước.

Câu 2: Trong những năm trở lại Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã nhanh chóng trở thành nhân vật lãnh đạo của tổ chức nào?

   A. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.

   B. Hội Việt kiều yêu nước tại Véc-xai.

   C. Hội người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri.

   D. Phong trào đấu tranh của công nhân Pháp.

Câu 3: Đầu thế kỉ XX, trong nhận thức của các sĩ phu Việt Nam, muốn đất nước phát triển phải đi theo con đường nào?

   A. Đi theo con đường duy tân của Nhật Bản.

   B. Đi theo con đường cải cách của Trung Quốc.

   C. Đi theo con đường cách mạng tháng Mười Nga.

   D. Đi theo cách mạng vô sản ở Pháp.

Câu 4: Tháng 7 - 1911 Nguyễn Ái Quốc đến địa danh nào của nước Pháp?

   A. Cảng Mác-xây.                                                       B. Thành phố Véc-xai.

   C. Thủ đô Pa-ri.                                                          D. Thành phố Phông-ten-nơ-bơ-lô.

Câu 5: Trong thời gian trở lại Pháp, Nguyễn Ái Quốc hăng hái hoạt động trong các phong trào nào?

   A. Phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa.

   B. Phong trào đấu tranh của công nhân Pháp.

   C. Phong trào yêu nước của Việt kiều ở Pháp.

   D. Phong trào yêu nước của Việt kiều và phong trào đấu tranh của công nhân Pháp.

Câu 6: Trong quá trình khai thác trên lĩnh vực công nghiệp ở Việt Nam, thực dân Pháp chú trọng khai thác ngành nào?

   A. Ngành công nghiệp nặng.                                      B. Ngành công nghiệp nhẹ.

   C. Ngành khai thác mỏ.                                              D. Ngành luyện kim và cơ khí.

Câu 7: Trong phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu đã đề ra chủ trương gì để cứu nước, cứu dân?

   A. Chủ trương dùng cải cách kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân.

   B. Chủ trương dùng bạo động vũ trang đánh đuổi Pháp.

   C. Chủ trương thoả hiệp với Pháp để Pháp trao trả độc lập.

   D. Chủ trương phê phán chế độ thuộc địa, vua quan, hô hào cải cách xã hội.

Câu 8: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tiến hành vào thời gian nào?

   A. Từ năm 1897 đến năm 1912.                                 B. Từ năm 1897 đến năm 1915.

   C. Từ năm 1897 đến năm 1914.                                 D. Từ năm 1897 đến năm 1913.

Câu 9: Ở bậc Tiểu học trong nền giáo dục Việt Nam thời thuộc Pháp, học sinh học chữ gì?

   A. Chữ Hán, chữ Quốc ngữ, chữ Pháp là môn bắt buộc.

   B. Chữ Hán, chữ Quốc ngữ, chữ Pháp là môn tự nguyện.

   C. Chữ Hán, chữ Pháp.

   D. Chữ Quốc ngữ và chữ Pháp.

Câu 10: Chính sách nào dưới đây thuộc về chính trị mà Pháp đã áp dụng ở Việt Nam ngay từ khi tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

   A. Chính sách “Chia để trị”.

   B. Chính sách “đồng hoá” dân tộc Việt Nam.

   C. Chính sách “khủng bố trắng” đối với dân tộc Việt Nam.

   D. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”.

Câu 11: Chính sách khai thác bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho nền kinh tế Việt Nam như thế nào?

   A. Nền kinh tế phát triển mạnh .

   B. Nông nghiệp giẫm chân tại chỗ, công nghiệp phát triển mạnh.

   C. Nông nghiệp phát triển mạnh, công nghiệp giẫm chân tại chỗ.

   D. Kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc

Câu 12: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất trong lĩnh vực nông nghiệp thực dân Pháp đã áp dụng chính sách gì?

   A. Cấp nông cụ cho nông dân.                                   B. Cướp đoạt ruộng đất.

   C. Cấp ruộng đất cho dân cày.                                   D. Nhổ lúa trồng đay.

Câu 13: Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc chia ra mấy bậc. Đó là những bậc nào?

   A. Hai bậc: Ấu học và Tiểu học.

   B. Ba bậc: Ấu học, Tiểu học và Trung học.

   C. Hai bậc: Tiểu học và Trung học.

   D. Ba bậc: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Câu 14: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?

   A. Ngày 6 tháng 5 năm 1911.                                    B. Ngày 10 tháng 5 năm 1911.

   C. Ngày 19 tháng 5 năm 1911.                                  D. Ngày 5 tháng 6 năm 1911.

Câu 15: Khi tiếp nhận con đường cứu nước mới - dân chủ tư sản, các sĩ phu yêu nước Việt Nam chủ trương theo hai hướng đó là:

   A. Theo phương Tây và theo Nhật.                           B. Bạo động và cải cách.

   C. Đánh Pháp và hoà Pháp.                                       D. Dựa vào Nhật và dựa vào Pháp.

----(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử 8 năm 2020 Trường THCS Đông Thọ. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Chúc các em học tập tốt !

 

 

 

YOMEDIA
1=>1