YOMEDIA

16 bài tập Chương 1 Hình học 8 năm 2019

Tải về
 
ZUNIA12
ANYMIND360

16 BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 1

HÌNH HỌC 8

NĂM HỌC 2019 – 2020

Bài 1.Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD thoả điều kiện gì thì tứ giác EFGH là:

        a) Hình chữ nhật.                                                                      ĐS: AC ^ BD.

        b) Hình thoi.                                                                  ĐS: AC = BD.

        c) Hình vuông.                                                              ĐS: AC = BD và AC ^ BD.

Bài 2.Cho tam giác ABC cân tại A, trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC, K là điểm đối xứng của điểm M qua điểm I.

        a) Tứ giác AMCK là hình gì?                                                             

        b) Tứ giác AKMB là hình gì?                                                             

        c) Có trường hợp nào của tam giác ABC để tứ giác AKMB là hình thoi.

        ĐS: a) AMCK là hình chữ nhật           b) AKMB là hình bình hành            c) Không.

Bài 3.Cho tam giác ABC vuông tại A. Về phia ngoài tam giác, vẽ các hình vuông ABDE, ACGH.

        a) Chứng minh tứ giác BCHE là hình thang cân.

        b) Vẽ đường cao AK của tam giác ABC. Chứng minh AK, DE, GH đồng qui.

        ĐS: b) Đồng qui tại F với .

Bài 4.Cho hình thang cân ABCD với AB // CD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.

        a) Tứ giác MNPQ là hình gì?

        b) Cho biết diện tích tứ giác ABCD bằng . Tính diện tích tứ giác MNPQ.

        ĐS: a) MNPQ là hình thoi       b) .

Bài 5.Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng của điểm M qua điểm D.

        a) Chứng minh điểm E đối xứng với điểm M qua đường thẳng AB.

        b) Các tứ giác AEMC, AEBM là hình gì?

        c) Cho BC = 4cm. Tính chu vi tứ giác AEBM.

        d) Tam giác vuông thoả điều kiện gì thì AEBM là hình vuông.

        ĐS: b) AEMC là hình bình hành, AEBM là hình thoi          c)   d) DABC vuông cân.

Bài 6.Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm hai đường chéo. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC. Các đường thẳng BM, DN cắt đường chéo AC tại P, Q.

        a) Chứng minh AP = PQ = QC.

        b) Tứ giác MPNQ là hình gì?

        c) Xác định tỉ số  để MPNQ là hình chữ nhật.

        d) Xác định góc  để MPNQ là hình thoi.

        e) Tam giác ACD thoả mãn điều kiện gì để MPNQ là hình vuông.

        ĐS: b) MPNQ là hình bình hành                    c)                   d)            

            e) DACD vuông tại C và .

Bài 7.Cho hình thoi ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Vẽ đường thẳng qua B song song với AC, đường thẳng qua C song song với BD, hai đường thẳng đó cắt nhau ở K.

        a) Tứ giác OBKC là hình gì?

        b) Chứng minh AB = OK.

        c) Tìm điều kiện của hình thoi ABCD để OBKC là hình vuông.

        ĐS: a) OBKC là hình chữ nhật                       c) ABCD là hình vuông.

Bài 8.Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB và . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC và AD.

        a) Tứ giác ECDF là hình gì?

        b) Tứ giác ABED là hình gì?

        c) Tính số đo của góc .

        ĐS: a) ECDF là hình thoi        b) ABED là hình thang cân c) .

Bài 9.Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi O là trung điểm của EF. Qua O vẽ đường thẳng song song với AB, cắt AD và BC theo thứ tự tại M và N.

        a) Tứ giác EMFN là hình gì?

        b) Hình thang ABCD có thêm điều kiện gì để EMFN là hình thoi.

        c) Hình thang ABCD có thêm điều kiện gì để EMFN là hình vuông.

        ĐS: a) EMFN là hình bình hành                    b) ABCD là hình thang cân

            c) ABCD là hình thang cân và có hai đường chéo vuông góc.

Bài 10. Cho tam giác ABC vuông tại A với AB = AC = a.

        a) Lấy điểm D trên cạnh AC và điểm E trên cạnh AB sao cho AD = AE. Các đường thẳng vuông góc với EC vẽ từ A và D lần lượt cắt cạnh BC ở K và L. Chứng minh BK = KL.

        b) Một hình chữ nhật APMN thay đổi có đỉnh P trên cạnh AB, đỉnh N trên cạnh AC và có chu vi luôn bằng . Điểm M di chuyển trên đường nào?

        c) Chứng minh khi hình chữ nhật APMN thay đổi thì đường vuông góc vẽ từ M xuống đường chéo PN luôn đi qua một điểm cố định.

            ĐS: b) M di chuyển trên cạnh BC  c) HM đi qua điểm I cố định (với ACIB là hình vuông).

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON