YOMEDIA
ZUNIA12

Unit 10 lớp 8 Write - Bài viết Recycling


Bài học Write Unit 10 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em viết bài hướng dẫn tái chế dựa vào một số gợi ý và hình ảnh có sẵn.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

1. Unit 10 Lớp 8 Write Task 1

Complete the recycling instructions. Use the verbs in the box. (Hãy hoàn thành các chỉ dẫn về việc tái sử dụng, dùng động từ cho trong khung.)

soak     place     wrap     dry

use     wait     mix     press

First, (0) soak some old newspaper in a bucket of water overnight. Then (1)______ a wooden spool to mash the paper. Next, (2) _____ the mashed paper and the water paper together in another bucket. (3) _____ a wire mesh in the mixture then pull it out. Then put the mesh with mixture on the cloth and (4) _____ it down firmly. Take the mesh off the cloth. (5) ______ some heavy books in a plastic bag and put them on the cloth. (6) ____ about 5 minutes. Finally, put the books away and take the paper out of the cloth to (7) ______ in the sunlight.

Guide to answer

(1) use

(2) mix

(3) Place

(4) press

(5) Wrap

(6) Wait

(7) dry

2. Unit 10 Lớp 8 Write Task 2

In some areas people burn dry tea leaves to keep mosquitoes away. Look at the pictures. Make the instructions on how to prepare the tea leaves, using the given words in the box. (Ở một vài vùng, người ta đốt lá trà khô để xua muỗi đi. Em hãy xem tranh. Em hãy đưa ra các chỉ dẫn về cách chuẩn bị lá trà, sử dụng từ cho trong khung.)

take     put     dry     scatter

Guide to answer

a. First, take the used tealeaves from the tea pot.

b. Next, scatter the tea leaves on a tray.

c. Then, dry the leaves in the sun.

d. Finally, put the dry leaves in a pot for future use.

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 10 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Write Unit 10 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 10 lớp 8 Write do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

  Learn/ English/ help/ us/ get over/ the/ language barriers.

  • A. Learn English helps us get over the language barriers.
  • B. Learning English helps us get over the language barriers.
  • C. To Learn English helps us get over the language barriers.
  • D. Learnt English helps us get over the language barriers.
  • A. Recycling play an important part in our daily life.
  • B. Recycling play a important part on our daily life.
  • C. Recycling plays an important part in our daily life.
  • D. Recycling plays a important part in our daily life.
  • A. I made friends with a foreigner in a chat room.
  • B. I am making friends with foreigner in a chat room.
  • C. I was made friends with a foreigner in a chat room.
  • D. I have made friends with foreigner in a chat room.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Write Unit 10 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF