RANDOM

Trắc nghiệm Unit 5 Tiếng Anh lớp 8 phần Vocabulary - Study habits

Sau khi xem bài giảng về từ mới được cung cấp trong bài học, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Vocabulary Unit 5 tiếng Anh lớp 8 do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

  We should learn this poem______ .

  • A. by heart
  • B. by soul
  • C. by many times
  • D. by millions
  • A. make something worse
  • B. make something better
  • C. become better
  • D. become worse
   
   
  • A. Physics
  • B. Chemistry
  • C. Mathematics
  • D. Geography
  • A. Physics
  • B. Chemistry
  • C. Biology
  • D. Literature
  • A. scores
  • B. marks
  • C. goals
  • D. points
 

 

YOMEDIA
1=>1