ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu hỏi:

  We should learn this poem______ .

  • A. by heart
  • B. by soul
  • C. by many times
  • D. by millions
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 13222

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1