ADMICRO
UREKA
 • Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu hỏi:

  We should learn this poem______ .

  • A. by heart
  • B. by soul
  • C. by many times
  • D. by millions

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13222

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON