ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 8 phần Write - At home

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm Write Unit 3 tiếng Anh lớp 8 do HỌC247 biên soạn nhằm giúp các em củng cố kiến thức đã học với kỹ năng viết. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Choose the best answer

  My house is in the front of the school.

  • A. The school is not front of my house.
  • B. The school is behind my house.
  • C. My house and the school are next to each other.
  • D. My house is near the school.
  • A. Don't forget doing exercises before going to school.
  • B. Don't do exercises before going to school.
  • C. Don't forger to do exercises before going to school.
  • D. Don't remember doing exercises before going to school.
   
   
  • A. Both Nga and Mai aren't fat.
  • B. Both Nga and Mai are fat.
  • C. Nga is not fat but Mai is.
  • D. Nga and Mai are either fat.
  • A. The English is difficult so we learn it difficultly.
  • B. It is quite difficultly when learning English
  • C. English makes learners feel difficult.
  • D. Learning English is difficult.
  • A. His friend is as intelligent as Nam.
  • B. His friend is not as intelligent as Nam.
  • C. Nam is the most intelligent than his friend.
  • D. His friend is more intelligent than Nam.
 

 

YOMEDIA
1=>1