Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 8 phần Write - At home

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm Write Unit 3 tiếng Anh lớp 8 do HỌC247 biên soạn nhằm giúp các em củng cố kiến thức đã học với kỹ năng viết. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Choose the best answer

  My house is in the front of the school.

  • A. The school is not front of my house.
  • B. The school is behind my house.
  • C. My house and the school are next to each other.
  • D. My house is near the school.
  • A. Don't forget doing exercises before going to school.
  • B. Don't do exercises before going to school.
  • C. Don't forger to do exercises before going to school.
  • D. Don't remember doing exercises before going to school.
  • A. Both Nga and Mai aren't fat.
  • B. Both Nga and Mai are fat.
  • C. Nga is not fat but Mai is.
  • D. Nga and Mai are either fat.
  • A. The English is difficult so we learn it difficultly.
  • B. It is quite difficultly when learning English
  • C. English makes learners feel difficult.
  • D. Learning English is difficult.
  • A. His friend is as intelligent as Nam.
  • B. His friend is not as intelligent as Nam.
  • C. Nam is the most intelligent than his friend.
  • D. His friend is more intelligent than Nam.