Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 8 phần Vocabulary - Making Arrangements

Sau khi học xong từ vựng đã được tổng hợp trong phần bài giảng, mời các em đến với bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 2 lớp 8 để kiểm tra khả năng từ vựng của mình. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Complete the sentences with suitable word

  Câu 1:

  • A. message
  • B. advice
  • C. news
  • D. information
 • Câu 2:

  • A. Public telephone
  • B. Mobile phone
  • C. Telephone directory
  • D. Answering machine
 • Câu 3:

  • A. assist
  • B. assisting
  • C. assistant
  • D. assistance
 • Câu 4:

  • A. advice 
  • B. advices
  • C. devices
  • D. device
 • Câu 5:

  • A. experimented
  • B. experiment
  • C. experiments
  • D. experimental

Được đề xuất cho bạn